ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Muzealnik

Miejsce pracy: Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: ---

Data udostępnienia: 2018-06-28

Ogłoszono dnia: 2018-06-28 przez Ryszard Skałba

Termin składania dokumentów: 2018-07-27 16:00:00

Nr ogłoszenia: 7/2018

Zlecający: Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe na kierunku historycznym, biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Mile widziane uzdolnienia plastyczne oraz organizacyjne, doświadczenie w pracy z materiałem zabytkowym, doświadczenie w pracy z grafiką komputerową.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Charakterystyka pracy:
 • gromadzenie, ochrona, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie dóbr kultury znajdujących się w muzeum;
 • czuwanie nad stanem zachowania obiektów i prawidłowe ich eksponowanie;
 • udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;
 • udział w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum;
 • opiniowanie oferowanych do zakupu dzieł sztuki;
 • prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego zbiorów;
 • wykonywanie ekspertyz w swojej specjalności;
 • opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych;
 • opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych ze swojej specjalności;
 • pełnienie funkcji przewodnika muzealnego;
 • inne zadania związane z szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego.

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-27 16:00:00
c. Miejsce:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

VII. Informacje dodatkowe:

Miejsce pracy:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Stare Miasto Kostrzyn (w razie konieczności praca w terenie)
 
Typ umowy:
Pierwsza umowa na okres próbny, następna na czas określony, kolejna na czas nieokreślony