ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Fundusz alimentacyjny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-17 10:38:32 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

    Zadania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane są na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t.j. Dz. U. 2019, poz. 670 ze zm.).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, zawarła związek małżeński.
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.
« powrót do poprzedniej strony