ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-17 10:38:32 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zadania z zakresu zespołu interdyscyplinarnego realizowane są na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t. j. DZ. U. 2020,  poz. 218).
Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, Oświaty, Ochrony zdrowia, Organizacji pozarządowych, Kuratorzy sądowi, Prokuratorzy.
Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów o których mowa wcześniej oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
https://twojparasol.com/