ˆ

Aktualności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
DOTYCZĄCA DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
 
Od 20 września można składać wniosek o wypłatę dodatku energetycznego - jest oficjalny wzór wniosku.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo na złożenie wniosku przez portal E-puap - to na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie:
Instrukcja obsługi skrzynki podana jest w menu po lewej stronie w zakładce: Usługi świadczone elektronicznie. 
Wypełnianie wniosków jest dość proste. Formularza jest bardzo podobny do wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła 19 września została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wchodzi w życie 20 września 2022 r. Od tego momentu można już składać wnioski o wypłaty świadczeń.
Jeśli chcesz złożyć wniosek o dodatek energetyczny, pobierz obowiązujący wzór wniosku. Wydrukuj i wypełnij go. Wniosek będzie też dostępny na stronie gov.pl oraz w urzędach gmin.
PAMIĘTAJ ! Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI. A pola wyboru należy zaznaczać: V lub X. Podane we wniosku o dodatek energetyczny dane składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
W pierwszej części wniosku o dodatek energetyczny podajemy dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego.
 • Imię
 • Nazwisko
 • Obywatelstwo
 • Numer PESEL
 • Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeśli osoba nie posiada numeru PESEL
W kolejnym kroku we wniosku podajemy:
Adres i miejsce zamieszkania - wypełniamy zgodnie z rubrykami we wniosku
Adresem miejsca zamieszkania jest adres gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ciepła jest źródło wskazane we wniosku.
Następnie we wniosku o wypłatę dodatku energetycznego podajemy:
 • Numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota dodatku do ogrzewania - w zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła i opału.
W kolejnym kroku we wniosku o dodatek energetyczny wypełniamy dane dotyczące naszego gospodarstwa domowego:
Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (zaznaczamy właściwą rubrykę: jednoosobowe / wieloosobowe
Jeśli jest wieloosobowe podajemy dane osób, wchodzących w skład naszego gospodarstwa domowego.
Część trzecia wniosku o dodatek energetyczny dotyczy źródła ciepła, na które chcemy dostać dopłatę. Przypominamy, że głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest to zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. We wniosku trzeba zaznaczyć jedno urządzenie grzewcze, czy jest to: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG czy kocioł olejowy.
Uwaga, ważna zmiana. We wniosku jest informacja, że możemy wskazać tylko to urządzenie grzewcze wykorzystywane jako główne źródła ciepła, pod warunkiem, że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r.!
Następnie we wniosku o dodatek energetyczny należy zaznaczyć rodzaj wykorzystywane do ogrzewania paliwa. Do wyboru są: pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy (należy napisać jaki), gaz LPG, olej opałowy.
We wniosku znajduje się informacja, że za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. "Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej".
 
DLA KOGO :
Dodatek energetyczny będą mogły otrzymać osoby, które ogrzewają swoje domy innym paliwem niż węgiel. Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje na drewno kawałkowe, pellet drzewny i biomasę, gaz LPG oraz olej opałowy.
Wysokość dodatku energetycznego zależy od rodzaju opału, najwyższy dodatek energetyczny w wysokości 3 tysięcy zł będzie przysługiwał, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy. W przypadku drewna kawałkowego używanego do ogrzewania domu dopłata 1 tysiąc zł, do ogrzewania na LPG - 500 zł, a na olej opałowy dostaniemy 2 tysiące zł.
UWAGA!
Aby otrzymać dodatek energetyczny do innych źródeł ciepła niż węgiel, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania. Jeden dodatek energetyczny będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-21 09:26:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-21 09:27:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-23 12:38:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA !!! DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŻUCHOWIE   INFORMUJE
o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-19 10:39:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-19 10:44:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-19 10:52:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA! ZADANIE PUBLICZNE PN. " WSPARCIE RODZIN, W TYM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, ORAZ WSPARCIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY" Działania zaplanowano na 2022 i 2023r. Zachęcamy mieszkańców Gminy Kożuchów do zapoznania się i skorzystania z powyższego wsparcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-25 08:32:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-25 08:34:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-25 08:36:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DODATEK WĘGLOWY !

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA   DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO !
W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.
Wniosek do pobrania znajduje się w załączniku pod niniejszą informacją.
Zgodnie z treścią ustawy-  dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
Wniosek:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie.
Wnioski można składać:
 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
 • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kożuchowie  przy ul. 1 Maja 40 w godzinach urzędowania tj: poniedziałek 7:00-16:00, wtorek-czwartek  7:00-15:00 i w piątek od 7:00-14.00
Informujemy, że na terenie Gminy Kożuchów obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie, ul. 1 Maja 40. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach 8:00-15:00 pod numerem 68 355-33-76 w. 34 -36
Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do 30.11.2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-17 14:06:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-17 14:11:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-18 07:49:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1807 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA !!! Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie informuje, iż prawo do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. ustala i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ważne!
Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie przekazane z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski  można składać przez Internet za pośrednictwem portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS lub przez bankowość elektroniczną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-20 13:33:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-20 13:35:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-20 13:48:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1920 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na Asystenta Rodziny !

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny. Zapraszamy do aplikowania.
Asystentem rodziny może być osoba, która
 1. a) posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2022 poz. 447) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-06 13:52:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-06 13:55:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-06 14:18:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Fundacja Sowelo zaprasza do udziału w projekcje dofinansowanym z Funduszy Europejskich pn. "Koniec wykluczenia. Początek wielkiej przygody"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-31 10:19:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-31 10:21:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31 10:27:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1958 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program "Posiłek w szkole i w domu"

Akapit nr 1 - brak tytułu

PROGRAM ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” REALIZOWANY W GMINIE KOŻUCHÓW w 2022, finansowany z środków własnych Gminy Kożuchów oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-19 08:14:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-19 12:26:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-26 10:35:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2002 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZADANIE REALIZOWANE W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-18 13:02:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-18 13:16:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18 13:16:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-18 12:11:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-18 12:29:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18 12:30:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2010 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji