ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

projekty i programy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

UC H W A ŁA NR 149 RA D Y MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-03-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-03-26 13:50:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-03-26 13:52:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-26 13:52:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program "Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością - Edycja 2024"

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ”– edycja 2024
 
Gmina Kożuchów w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024 otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 557 854,00 zł.  z Funduszu Solidarnościowego  na realizację programu na podstawie umowy nr PS–V.042.25.2023/UMiG Kożuchów w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, zwanego dalej „Programem”
 Głównym celem Programu jest  zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program adresowany jest dla  osób z różnym stopniem niepełnosprawności  z terenu Gminy Kożuchów. W 2024 r. planuje się objąć wsparciem 107 osób  niepełnosprawne.
Realizacja Programu zakłada poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb , umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystencji osobistej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; lub
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. Posiadane doświadczenie, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczenie podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. W ramach tego programu Gmina Kożuchów otrzymała dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego na kwotę 2 557 854,00 zł.  Program w całości jest finansowany przez MRiPS.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-06 14:49:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-06 14:50:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-06 14:50:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Kożuchów reprezentowana przez Burmistrza Pana Pawła Jagaska przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Joanny Rajewskiej- Jaworowicz podpisała Umowę PS-VIII.946.6.2023/26.Kożuchów pomiędzy Wojewodą Lubuskim, z upoważnienia,  którego działa Grażyna Jelska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”
Gmina Kożuchów otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 31 455,60 zł. , w tym:
 1. Dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny: 6 000 zł.,
 2. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny: 25 455,60 zł.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-29 10:51:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-29 10:52:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-29 10:52:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program Posiłek w szkole i w domu realizowany w Gminie Kożuchów w 2023 -obowiązek informacyjny

obowiązek informacyjny

Gmina Kożuchów w 2023 r. realizuje Program "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie Umowy  z Miastem i Gminą Kożuchów nr PS-V.3120.27.2023 zawartej w dniu 20 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na
dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim, z upoważnienia którego działa Grażyna Jelska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, zwanym dalej „Organem Zlecającym”a Miastem i Gminą Kożuchów. Gmina zgodnie z Umową otrzymała  środki finansowe w formie dotacji celowej w rozdziale 85230 § 2030 w wysokości 373 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”
 
Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.
Składa się z trzech modułów. – Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.
– Z oferty może skorzystać 2478 samorządów, które poprzez swój niewielki udział własny mogą realizować to ważne zadanie – powiedziała minister Rafalska. Co więcej samorządy, które dowożą posiłki na przykład dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych również mogą otrzymać dodatkowe 5 proc. na pokrycie kosztów tego dowozu.
Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji całego programu "Posiłek w szkole i w domu", czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków).

Załączniki

 • pakat (PDF, 836 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-04-17 07:37:31 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-17 | obowiązek informacyjny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-17 07:16:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-17 07:38:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-17 07:38:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023
 
Gmina Kożuchów w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 otrzymała dofinansowanie  z Funduszu Solidarnościowego  na realizację programu.
 Głównym celem Programu jest  zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program adresowany jest dla  osób z różnym stopniem niepełnosprawności  z terenu Gminy Kożuchów. W 2023 r. planuje się objąć wsparciem 82 osoby niepełnosprawne.
Realizacja Programu zakłada poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb , umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystencji osobistej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; lub
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. Posiadane doświadczenie, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczenie podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. W ramach tego programu Gmina Kożuchów otrzymała dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego na kwotę 1. 945 466,00 zł,ł. Program w całości jest finansowany przez MRiPS.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-14 21:31:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-14 21:32:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-14 21:33:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
774 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2022

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej -Edycja 2022

Głównym celem Programu w 2022 r. było wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:
 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
  Ośrodek Pomocy Społęcznej w 2022r, po raz pierwszy przystąpił do programu. W Edycji 2022r. realizował usługę asystencką i objąl wsparciem wiele osób niepełnosprawnych. Na powyższe zadanie przeznaczono środki  z Funduszu Solidarnościowego przekazanych przez wojewodę na realizację Programu w łącznej kwocie 1 063 350,00
  z czego 1 042 500,00 na usługi
  Szeroka promocja Programu przyczyniła się do bardzo dużego wzrostu zainteresowania usługami wsród mieszkańców Gminy Kożuchów- wobec powyższego Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie również w roku 2023 przystąpił do w/w Programu.
  W roku 2023 planuje objąć wsparciem jeszcze wiekszą liczbę osób usługą asystencką (82 osoby) - Gmina Kożuchów otrzymała wsparcie z Funduszu Solidarnościowego przekazanych przez wojewodę na realizację Programu w łącznej kwocie 1 945 466 zł

Załączniki

 • plakat (PDF, 87.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-03-16 12:42:45 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-16 | Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - Edycja 2022

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-14 21:27:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-14 21:27:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-16 12:42:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Moduły Korpusu Wsparcia Seniorów

Moduł I
Organizacja wolontariatu na rzecz seniorów na terenie gminy.
Moduł II
Ukierunkowany na zwiększenie bezpieczeństwa i samodzielności seniorów poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleopiekuńczych, takich jak Comarch Opaska Życia.
Ośrodek Pomocy Społęcznej w Kożuchowie po rozeznaniu rynku przystępuje kolejny rok do Programu.
Biorąc pod uwagę potrzeby seniorów podobnie jak w roku ubiegłym - tak w roku 2023 Gmina Kożuchów przystępuje jedynie do Modułu I
Pomimo ogłoszonego naboru osób  do Modułu II nie było zgłoszeń ani osób zaintweresowanych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-13 19:37:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-13 19:41:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-14 21:20:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

"Posiłek w szkole i w domu"

dla kogo program Posiłęk w szkole i w domu

Gmina Kożuchów w 2023 r. realizuje Program "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie Umowy  z Miastem i Gminą Kożuchów nr PS-V.3120.27.2023 zawartej w dniu 20 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na
dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim, z upoważnienia którego działa Grażyna Jelska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, zwanym dalej „Organem Zlecającym”a Miastem i Gminą Kożuchów. Gmina zgodnie z Umową otrzymała  środki finansowe w formie dotacji celowej w rozdziale 85230 § 2030 w wysokości 373 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”
 
Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.
Składa się z trzech modułów. – Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.
– Z oferty może skorzystać 2478 samorządów, które poprzez swój niewielki udział własny mogą realizować to ważne zadanie – powiedziała minister Rafalska. Co więcej samorządy, które dowożą posiłki na przykład dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych również mogą otrzymać dodatkowe 5 proc. na pokrycie kosztów tego dowozu.
Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji całego programu "Posiłek w szkole i w domu", czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków).
"Posiłek w szkole i w domu" docelowo zastąpi program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Gmina KOŻUCHÓW od wielu lat realizuje powyższe zadanie na podstawie Umów z Wojewdą Lubuskim.  Program jest finansowany z środków własnych Gminy Kożuchów oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
od 2018 roku CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: kształtuje się na poziomie  523.050 ,00 zł.
Corocznie kwota dotacji uzależniona jest od procentowego udziału i wkładu własnego:
W  2022 r. było to 26,5 % wkładu własnego w stosunku do 73,5% dotacji
ŚRODKI WŁASNE: 138.609,00 zł.
DOFINANSOWANIE: 384.441,00 zł
Również w roku 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie przystąpi do Programu. Od 2023 r. podniesiono kryterium dochodowe uprawniające do w/ w wsparcia.

Załączniki

 • Posiłek w szkole i w domu (PDF, 644.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-02-13 19:50:06 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-13 | Posiłek w szkole i w domu Od początku 2023 roku obowiązują wyższe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy z programu "Posiłek w szkole i w domu". - Zmiany pozwolą zapewnić wsparcie między innymi w formie posiłku,produktów żywnościowych, większej grupie
 • Posiłek w szkole i w domu (PDF, 838 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-02-13 19:53:55 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-13 | promocja programu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-13 19:49:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-13 19:50:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-17 07:13:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
804 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Kożuchów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-01 09:39:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-01 09:40:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-13 18:31:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »