ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/PS/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/PS/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik socjalny

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Pomoc Społeczna

Data udostępnienia: 2020-01-10

Ogłoszono dnia: 2020-01-10

Termin składania dokumentów: 2020-01-31 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1/PS/2020

Zlecający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - wykształcenie:
Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1507) „Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
   a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
   b) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
   c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.”,
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
7. Umiejętność obsługi programów dziedzinowych do realizacji zadań,
8.  Znajomość przepisów prawnych z zakresu:
   a) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1507),
   b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 2096),
   c) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. :Dz.U 2015. poz.1390)
   d) ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1111)
b. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność pracy w zespole;
2. Prawo jazdy kat. B oraz własny samochód (praca w terenie),
3. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych, wykluczeniem społecznym;
4. Zdolności organizacyjne, samodzielność w pracy, terminowość;
5. Umiejętność analitycznego myślenia;
6. Systematyczność, dokładność;
7. Odpowiedzialność;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Praca socjalna;
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej u kierunkowanych na podniesienie jakości życia.
10. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznawanie i ustalanie potrzeb klientów oraz proponowanie optymalnej pomocy społecznej z uwzględnieniem możliwości Ośrodka.
11. Zawieranie kontraktów socjalnych. 
12. Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń;
13. Prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego;
14. Wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zleconych zadań;
1. List motywacyjny oraz życiorys (CV)- podpisane własnoręcznie.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.);
4. Kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.
5. Oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6. Oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie kandydata/kandydatki poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata/kandydatkę z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z póź. zm.).
10.Mile widziane referencje od pracodawców.
 

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-01-31 14:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w pokoju nr 4 OPS w Kożuchowie lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracownik socjalny”. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie, ul. 1 Maja 40.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 )" i własnoręcznie podpisane. Wszystkie składane przez kandydata/kandydatkę oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie; ul. Maja 40.
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-10 18:06:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-10 18:07:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18 01:24:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony