ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/SR-FA/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/SR-FA/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

Data udostępnienia: 2020-06-30

Ogłoszono dnia: 2020-06-30

Termin składania dokumentów: 2020-07-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/SR-FA/2020

Zlecający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Obywatelstwo polskie (także obywatele Unii Europejskiej i innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Polski, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 7. Umiejętność obsługi programów dziedzinowych do realizacji zadań,
 8. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:
a) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 808 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U 2020. poz.111)
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność pracy w zespole;
 2. Samodzielność
 3. Komunikatywność,
 4. Umiejętność strategicznego myślenia,
 5. Dyspozycyjność,
 6. Wysoka kultura osobista,
 7. Systematyczność, dokładność;
 8. Odpowiedzialność;
 9. Zdolności organizacyjne, samodzielność w pracy, terminowość;
 10. Preferencja osób ze stażem pracy na stanowisku urzędniczym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
 2. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dot. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 3. Wprowadzanie danych z wniosków do aplikacji programu obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
 4. Prowadzenie dokumentacji dot. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 5. Wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zleconych zadań;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Pełny wymiar czasu pracy,
 2. Miejsce pracy: OPS w Kożuchowie ul. 1 Maja 40, godziny pracy: pon. 7.00 – 16.00, wt.-czwartek 7.00 do 15.00, piątek 7.00-14.00
 3. Wynagrodzenie: zgodnie z Regulaminem Wynagradzania OPS w Kożuchowie,
 4. Umowa na czas określony do 6 m-cy,
 5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz życiorys (CV)- podpisane własnoręcznie.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, itp.);
 4. Kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej.
 5. Oświadczenie kandydata/kandydatki, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Oświadczenie kandydata/kandydatki o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego/jej danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata/kandydatkę z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z póź. zm.).
 9. Mile widziane referencje od pracodawców.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-07-15 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętych kopertach osobiście w pokoju nr 4 OPS w Kożuchowie lub za pośrednictwem poczty, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracy referent ds. świadczeń rodzinnych w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego”. Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2020 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie, ul. 1 Maja 40.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów
 

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) i własnoręcznie podpisane. Wszystkie składane przez kandydata/kandydatkę oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie; ul. Maja 40.
Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.                                                                      

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-01 09:28:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-01 09:28:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-21 09:36:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1096 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony