ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OPS.1100.2.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: OPS.1100.2.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Psycholog / Psychoterapeuta

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Pomoc Społeczna

Data udostępnienia: 2021-06-08

Ogłoszono dnia: 2021-06-08

Termin składania dokumentów: 2021-06-22 12:00:00

Nr ogłoszenia: OPS.1100.2.2021

Zlecający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe: psychologiczne pedagogiczne, humanistyczne, lub z zakresu studiów medycznych
 4. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 5. Znajomość przepisów prawnych w tym m.in.:
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U.2020.1876 z późn.zm)
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 821 z późn.zm),
  • Ustawa z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn.zm.),
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2407 z późn.zm.),
  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 808 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j..Dz. U. z 2020r., poz. 111 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Rady ,ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018r., poz. 1061 z późn.zm.)
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1348z późn.zm),
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 218 z późn.zm.),
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn.zm),
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1359), 
  • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm),
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Posiadanie prawa jazdy kat. B
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Cechy osobowościowe: samodzielność, obowiązkowość, umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka oraz dobra organizacja czasu pracy;
 2. Umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta e-mail, przeglądarka internetowa);
 3. Dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wsparcie psychologiczne, w tym prowadzenie terapii psychologicznych/psychoterapeutycznej uczestników Projektu zgodnie z Diagnozami deficytów,
 2. Rozwiązywanie problemów i konfliktów,
 3. Pobudzanie do podejmowania aktywności,
 4. Prowadzenie terapii psychologicznej/ psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej,
 5. Współpraca z kadrą merytoryczną i zarządczą Projektu,
 6. Kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej, w tym Kodeksem Psychologa wg PTP,
 7. Prowadzenie dokumentacji Projektu, tj. Karty poradnictwa indywidualnego oraz Dzienniki zajęć do spotkań grupowych,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Umowa o pracę na czas realizacji założeń Projektu tj. od 2021-08-01 do 2023-01-31,
 2. Praca w wymiarze 0,5 etatu,
 3. Praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,
 4. Praca z wykorzystaniem komputera,
 5. Praca z uczestnikami projektu,
 6. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania OPS w Kożuchowie oraz budżetem Projektu,
 7. Miejsce pracy: siedziba OPS, siedziba Partnera Projektu Kożuchów ul. A. Haller 1,mieszkania własne uczestnika, praca na terenie gminy,

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie o umiejętności obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta e-mail, przeglądarka internetowa);
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie RODO (wzór w załączniku);
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-06-22 12:00:00
b. Sposób:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie ul. 1 Maja 40 lub przesłać pocztą .na adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie z dopiskiem .na kopercie: „Nabór na stanowisko 7.1 – PSYCHOLOG/PSYCHOTERAPEUTA – nie otwierać”;
c. Miejsce:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie ul. 1 Maja 40 lub przesłać pocztą .na adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie z dopiskiem .na kopercie: „Nabór na stanowisko 7.1 – PSYCHOLOG/PSYCHOTERAPEUTA – nie otwierać”;

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Termin składania dokumentów upływa w dniu 22.06.2021 roku o godz. 12:00;
 2. Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych w formie papierowej uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie, potwierdzoną pieczątką wpływu;
 3. Dokumenty aplikacyjne złożone lub przesłane po upływie wskazanego w pkt 1 terminu nie będą rozpatrywane.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 
Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu, na podstawie umowy o pracę na czas nie dłuższy niż realizacja Projektu.
 
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informacje publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym o naborze, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.).  
 
W związku z powyższym informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-08 10:04:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-08 10:08:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-25 14:49:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony