ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OPS.1100.3.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: OPS.1100.3.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Asystent Rodziny

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Pomoc Społeczna

Data udostępnienia: 2022-08-01

Ogłoszono dnia: 2022-08-01

Termin składania dokumentów: 2022-08-19 00:00:00

Nr ogłoszenia: OPS.1100.3.2022

Zlecający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która
 1. a) posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2022 poz. 447) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 
b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
c) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) posiada obywatelstwo polskie;
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
b. Wymagania dodatkowe:
 • wymogi pożądane:
 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie , wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ustawy o pomocy społecznej
 2. wysoka kultura osobista
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. umiejętność pracy w grupie,
 11.  prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej
  pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem
  pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
  kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

praca na cały etat- zadaniowy system pracy
 
 1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych (40 godzin tygodniowo).
 2. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 4. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
 5. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

spełniony

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV; List motywacyjny
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;
 4. Kserokopia dowodu osobistego;
 5. Oświadczenie o niekaralności;
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 10. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO) oraz  ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. z 2019r. poz.1040 z późn.zm.) przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą 67-120 Kożuchów, ul. 1 Maja 40 w przeprowadzenia rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w  Ośrodku Pomocy Społecznej, zawierające ponadto stwierdzenie, że kandydat został poinformowany o prawach i obowiązkach oraz, że przyjmuje do wiadomości iż podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-19 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :
– bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka (pok. nr 4) w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystent rodziny”.
– pocztą na adres Ośrodka, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystent rodziny”.
w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2022 r. do godziny 14.00. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Kożuchów ul. 1 Maja 40, 67-120 Kożuchów

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 683553376 wew. 40

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie , ul. 1 Maja 40
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim kontaktować poprzez e-mail: zbigniew.miszczak@cbi24.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę;
  Klauzula informacyjna:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-01 14:13:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-01 14:23:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-01 14:23:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
337 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony