ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Drukuj informację Zamówienie publiczne:

Szczegóły informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: OPS Kożuchów

Finansowanie: OPS Kożuchów

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2021-12-30 13:54:00

Miejsce złożenia oferty: OPS Kożuchów

Ogłoszono dnia: 2021-12-03 przez

Treść:

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wartość szacunkowa planowanego zamówienia wyrażana w złotych jest niższa niż 130 000,00 złotych netto wobec czego nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z2021 r., poz. 1129.) zapytanie jest przeprowadzane na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 złotych netto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kożuchowie wprowadzonego zarządzeniem nr 0132.1.2021 Kierownika OPS w Kożuchowie z dnia 02.01.2021 r. oraz na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym z autyzmem) realizowanych na terenie gminy Kożuchów od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

 
Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40
67-120 Kożuchów
tel. (fax.) 68 355 33-76, e-mail ops@kozuchow.pl
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (w tym dzieci z autyzmem), w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Kożuchów, którym przyznano decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kożuchowie prawo do przedmiotowych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
( Dz. U. z 2005r. nr 189, poz. 1598 ze zmianami) w szczególności:
 
a) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych. Realizowane poprzez zajęcia logopedyczne w wymiarze szacunkowym 12 godzin miesięcznie, rehabilitacji sensorycznej w wymiarze 12 godzin miesięczne. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych może ulec zmianie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów Ośrodka.
b) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Realizowane poprzez zajęcia fizjoterapeuty w wymiarze szacunkowym 8 godzin miesięcznie. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych może ulec zmianie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów Ośrodka.
 
c) Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020, poz. 685).
Realizacja poprzez zajęcia fizjoterapeuty w wymiarze szacunkowym 32 godzin miesięcznie. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych może ulec zmianie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów Ośrodka.
 
 • Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym także ustawowo wolne od pracy, w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę świadczącego usługę
  i rodzicem dziecka.
 • Miejscem wykonania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego na terenie Gminy Kożuchów.
 • Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami do oferenta ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych usług opiekuńczych.
 • Do czasu świadczenia usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania usługi, nie wlicza się natomiast w szczególności czasu dojazdu Wykonawcy do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze, ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.
 
 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Planowany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 
3. Przy wyborze ofert do realizacji, zamawiający Kierownik OPS będzie kierował się następującymi kryteriami:
Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, kryterium doświadczenia, kryterium najniższej ceny. Cena brutto jednej godziny świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. dojazd do miejsca zamieszkania, narzędzia dydaktyczno-naukowe.
 
4. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1. wraz z załączonymi załącznikami:
 • oferta cenowa na wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi;
 • aktualne CV;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 pkt 2 wyżej cytowanego rozporządzenie;
 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze
lub odręcznie (czytelnym pismem), nieścieralnym atramentem lub długopisem;
3) W przypadku składania oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na kopercie należy umieścić napis:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
 
5. Wymagania wobec Wykonawcy:
Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze musi spełniać wymagania określone
§ 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598, z późn. zm.) tj. w odniesieniu do niniejszego zamówienia:
a) Kwalifikacje do wykonywania zawodu: pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
b) Co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
 • szpitalu psychiatrycznym;
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
 • zakładzie rehabilitacji;
 • innej jednostce nie wymienionej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi.
c) Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt. 1 lit a w/w Rozporządzenia muszą posiadać udokumentowane przeszkolenia i doświadczenie w zakresie:
 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 • kształtowania nawyków celowej aktywności;
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
Cena powinna stanowić wartość brutto jednej godziny świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj dojazd do miejsca zamieszkania, narzędzia dydaktyczno-naukowe.
Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 
7. Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę w oparciu o wszystkie kryteria przewidziane w niniejszym postępowaniu.
 
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2021 r, do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka) w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej
 • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.
 
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami :
Pani Alina Hasiów tel.: 68 355 33 76 wew. 30
 
10. Dodatkowe informacje:
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne, nie będą rozpatrywane. Wykonawca nie może wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania. Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Wszystkie składane przez Wykonawcę oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferenci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o wyniku zapytanie ofertowego.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.
 
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie
Anna Kozłowska

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony