ˆ

Aktualności z Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZESTAWIENIE OFERT NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW DO SZKÓŁ

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminy Gubin w Gubinie
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
 
 
nr sprawy: OPS.252.5.2021
 
 
 
 
Zestawienie ofert otwartych w dniu 13.12.2021 r. godz. 12:00
 
 
W dniu 13.12.2021 r. o godz. 12:00 ustalonym jako termin otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na „Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do szkół na terenie Gminy Gubin w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. w dniach nauki szkolnej, w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.
Otwarcia dokonano w siedzibie: Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie przy ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin, w pokoju nr 7.
 
Lp
Nazwa i adres wykonawcy
Cena oferty brutto
(w zł)
(waga 100%)
1.
Restauracja „Jaskółka” Wacław Ugrynowicz, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 68-300 Lubsko
12,00 zł
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Gmina Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-14 08:45:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Solecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-14 08:47:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Solecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-14 08:47:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do szkół na terenie Gminy Gubin w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. w dniach nauki szkolnej, w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr sprawy:OPS.252.3.2021
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych
 
Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gubin
Ul. Obrońców Pokoju 20; 66-620 Gubin
tel. 68 478 43 20 do 24; 68 451 14 15
e-mail:
 
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
 
„Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do szkół na terenie Gminy Gubin w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. w dniach nauki szkolnej, w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.
 
Kod CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych;
                  55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół;
 
Rodzaj zamówienia:  usługa
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do szkół na terenie Gminy Gubin w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. w dniach nauki szkolnej, w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”
2. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia – 03.01.2022r.-30.06.2022r.
3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego – Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gubin; ul. Obrońców Pokoju 20; 66-620 Gubin lub tel. 68 478 43 24; 68 451 14 15
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Joanna Nowak
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie,
b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę oraz osób de faworyzowanych czy niepełnosprawnych, ( wykonawca powinien podać informacje o formach zatrudnienia w oświadczeniu- zał. Nr. 2).
5. Zawartość oferty.
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Oświadczenie – zał. nr 2
- Decyzję o zatwierdzeniu zakładu wydanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowania
i wydawania posiłków; przewozu posiłków w ramach cateringu samochodem.
- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć polisę oraz potwierdzenie opłaconej składki ubezpieczeniowej przed zawarciem umowy (Ubezpieczenie OC na kwotę 50.000,00zł przez cały okres obowiązywania umowy)
- Wykaz wykonanych usług.
 
 
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.
 
7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- Najniższej ceny – Cena-100%.
- Inne kryteria oceny ofert: ……………………………
 
8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
- ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, czytelnie, bez skreśleń i poprawek na załączonym druku - „Formularz  ofertowy”,
- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie w terminie do dnia 13.12.2021 r., do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gubin; ul. Obrońców Pokoju 20, pok. Nr. 7 osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją
 
Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności   na zadanie pn.  „Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do szkół na terenie Gminy Gubin w okresie od 03 stycznia 2022 r. do 23 czerwca 2022 r. w dniach nauki szkolnej, w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.
 
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do  jej składania.
 
9. Miejsce i termin otwarcia oferty  cenowej:
Otwarcie ofert  i rozstrzygnięcie procedury  nastąpi  na sesji niejawnej komisji rozpatrującej oferty  w dniu 13.12.2021 r. do godz. 12.00.  Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi nie tylko  atrakcyjną ofertę cenową , urozmaicony jadłospis, ale również  zatrudnia pracowników na podstawie umowy uregulowanej przepisami kodeksu pracy.
10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa  w pkt. 4;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
O wyniku postępowania o zamówienie  Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej  OPS oraz  tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin.
* niepotrzebne skreślić
 
W załączeniu:
1. Wzór druku „Formularz ofertowy”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór umowy
 
Gubin, 6 grudnia 2021r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Gmina Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-06 15:29:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Solecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-08 08:29:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Solecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-08 08:30:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „ OPIEKA WYTCHNIENIOWA”
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie informuje o zamiarze złożenia wniosku w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020r. poz.1787)
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.
Zaangażowanie w sprawowanie opieki często utrudnia podejmowanie innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Co więcej, kondycja zdrowotna osób sprawujących codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega pogorszeniu, co przekłada się na mniejszą skuteczność, a tym samym obniżenie komfortu życia osoby niepełnosprawnej oraz samego opiekuna.
 
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
 
Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
 1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
 2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.
 
 
 
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
 
 
Osoby zainteresowane realizacją usług „Opieka wytchnieniowa” proszeni są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie pod numerem telefonu  68 478 43 22 w terminie do dnia 20.10.2021 roku.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Gmina Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-15 12:05:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Solecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-15 12:05:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Solecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-15 12:06:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „ ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie informuje o zamiarze złożenia wniosku w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.  „Asystent osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.
Adresatami programu mogą być:
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym
                                                                                                                                                                                                                                   
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 1. Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
 2. Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
 3. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.
 
Osoby zainteresowane realizacją usług „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie pod numerem telefonu  68 478 43 22 w terminie do dnia 20.10.2021 roku.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Gmina Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-15 11:31:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Solecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-15 11:33:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Solecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-15 12:07:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »