ˆ

Rodzina 500 – informacje ogólne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rodzina 500+ – informacje ogólne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-06-09 13:00:55 przez Piotr Smykaj

Akapit nr - brak tytułu

ZMIANY W USTAWIE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 R.
 
W związku ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 
 
Osoby uprawnione do świadczenia:
  • Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca), opiekunowi faktycznemu dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), opiekunowi prawnemu oraz dyrektorowi domu pomocy społecznej.
Definicja opiekuna faktycznego – opiekun faktyczny oznacza osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się według miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – według miejsca położenia domu pomocy społecznej.
 
Wnioski na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej oraz od 1 kwietnia 2021 w formie papierowej.
 
Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony przez osobę uprawnioną w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane od miesiąca urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. Zasada ta będzie obowiązywać przez cały okres świadczeniowy.

FORMULARZE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO SĄ DOSTĘPNE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM UL. PIASTÓW 10 H ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ OŚRODKA
 
Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w formie przelewu na wskazany przez odbiorcę rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia: świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych.
 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nie będą rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnej, z wyjątkiem decyzji odmownych oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
 
Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przesłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej uzyskanie informacji o przyznaniu świadczenia jest możliwe w organie przyznającym to świadczenie.
Informujemy, że korespondencja w sprawie świadczenia wychowawczego będzie wysyłana do Państwa z następujących adresów:
Jednocześnie prosimy o nieodpowiadanie na e-maila zawierającego informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego.
 
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie skutkuje wstrzymaniem wypłaty tego świadczenia.
 
Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
– utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
– udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
 
O świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego powinny złożyć wnioski w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE. Tel: (68) 383 33 60
« powrót do poprzedniej strony