ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-05-25 07:45:45 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10H;
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Joanna Karecka, adres email:  , tel. 68 383 3360;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
4. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą mogły być jedynie podmioty upoważnione z mocy prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1)   prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2)   prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
7.   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim przy czym podanie danych jest:
1)  obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2)  dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

Akapit nr - brak tytułu

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10H;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
  3. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą mogły być jedynie podmioty upoważnione z mocy prawa;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1)   prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2)   prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
7.   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim przy czym podanie danych jest:
1)  obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2)  dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
« powrót do poprzedniej strony