ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM OGŁASZA NABÓR na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-05-14 14:50:41 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

I. Miejsce zatrudnienia
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10 H
66-600 Krosno Odrzańskie
 
II. Forma zatrudnienia: - umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 
1/ wymagania niezbędne:
 
a)  spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
-    ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,
-    ukończenie studiów na kierunku praca socjalna,
-   ukończenie studiów o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z następujących kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
b)  obywatelstwo polskie,
c)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)   niekaralność za przestępstwa  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
2/ wymagania dodatkowe:
 
a)   doświadczenie w zawodzie  pracownika socjalnego,
b)   znajomość przepisów  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przemocy w rodzinie  oraz  aktów wykonawczych,
c)    znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych
 
 
 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1/   praca socjalna;
2/  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3/  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4/ pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie                              w uzyskiwaniu pomocy;
5/   udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6/ pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych  w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7/  współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8/  inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9/ współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 
Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
1/  kierować się zasadami etyki zawodowej;
2/  kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
3/  przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
4/  udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
5/  zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
6/   podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.
 
 
V. Wymagane dokumenty
 
1/   list motywacyjny,
2/   cv,
3/   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i  kwalifikacje,
5/  oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6/  oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
 
 
VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1/   termin: do dnia  28 maja  2014 r.
2/   sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „nabór na stanowisko pracownika socjalnego” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej lub listem poleconym,
3/  miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej,  66-600  Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 h, pokój nr 4
 
VII. Informacje dodatkowe:

1/  kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod  nr 68 3833371
      e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2/   aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
3/  kandydaci spełniający wymogi  formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
4) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ośrodka – www.ops.krosnoodrzanskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka
 
 
Agnieszka Szarkowicz
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krośnie Odrzańskim
 
« powrót do poprzedniej strony