ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ochrona Danych Osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10H;
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Waldemar Kaak, tel. 660 567 115, e-mail: ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
4. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą mogły być jedynie podmioty upoważnione z mocy prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1)   prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2)   prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3)   prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
7.   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim przy czym podanie danych jest:
1)  obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2)  dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Szarkowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szarkowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-25 07:45:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-25 07:45:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Smykaj
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-03 07:52:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1188 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywanych rozmów

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Informujemy, że:
 1. Administratorem danych (nagrań rozmów telefonicznych) jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10h, zwany dalej Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta.
 3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Waldemar Kaak, tel. 660 567 115, e-mail: ;
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22³ § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
 5. Zapisy z systemów rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W przypadku, w którym Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 6. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszaj przepisy dotyczące danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szarkowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-29 08:14:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-29 08:14:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Smykaj
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-03 07:52:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z   art.  13  ust.  1 i 2  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.)   informujemy, że:
 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piastów 10H.
 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym obejmującym korytarze wewnątrz budynku oraz chodnik wokół budynku.
 3. Zapisy monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni od dnia nagrania. Natomiast w przypadku, w którym nagranie obrazu będzie mogło stanowić dowód  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Przetwarzanie danych nie będzie podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zapisy monitoringu będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Zapisy monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Waldemar Kaak, tel. 660 567 115, e-mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szarkowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-29 08:15:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-29 08:15:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Smykaj
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-03 07:52:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
842 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »