ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OPS.111.2.2022 Drukuj informację Ogłoszenie numer: OPS.111.2.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 H 66-600 Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: Pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2022-08-18

Ogłoszono dnia: 2022-08-18

Termin składania dokumentów: 2022-09-07 15:30:00

Nr ogłoszenia: OPS.111.2.2022

Id ogłoszenia: OPS.111.2.2022

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym lub wykształcenie średnie oraz 2- letni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,
b) staranność, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy,
c) umiejętność pisemnego formułowania wniosków.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie zadań własnych i zleconych gminie dotyczących pomocy społecznej;
3) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie realizowanych zadań;
4) prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienia posiłku oraz kierowania do domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu oraz ustalania odpłatności za pobyt w tych placówkach;
 
5) podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozszerzonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji osłonowych;
6) przygotowywanie list wypłat świadczeń w formie gotówkowej, przelewów na rachunek bankowy oraz przekazów pieniężnych i przedkładanie kierownikowi Ośrodka do zatwierdzenia;
7) współpraca w zakresie prowadzonych spraw z pracownikami Ośrodka, organizacjami, instytucjami i innymi jednostkami działającymi w zakresie pomocy społecznej;
8) sporządzanie sprawozdawczości, przekazywanie jej wojewodzie oraz organom gminy w tym również w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem sytemu teleinformatycznego;
9) prowadzenie spraw związanych ze wspieraniem rodziny i pieczą zastępczą wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z wyłączeniem spraw zastrzeżonych ustawowo dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny;
10) przygotowywanie spraw do postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie realizowanych zadań;
11) przygotowywanie materiałów do serwisu internetowego w zakresie działania stanowiska pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 • CV.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy
  i kwalifikacje potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadku dokumentacji zawierającej wizerunek.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-09-07 15:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń z pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej lub listem poleconym,
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 h, pokój nr 4

VII. Informacje dodatkowe:

1) Kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod nr 68 383 33 60,  e-mail : ops@krosnodrzanskie.pl 
2) Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
4) Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim (http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.
5) Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
6) Zatrudnienie kandydata nastąpi od miesiąca listopada 2022 r.
7) Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.) informuję, że:

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10h, email: ops@krosnoodrzanskie.pl, tel. 68 383 3360;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim jest Pani Joanna Karecka, j.karecka@ops.krosnoodrzanskie.pl, tel. 68 383 3360;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 4. podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
 5.  jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 9. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 10. w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Majkusiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-18 11:01:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Smykaj
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-18 11:02:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Smykaj
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-13 08:43:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony