ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OPS.110.6.2015 Drukuj informację Ogłoszenie numer: OPS.110.6.2015

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: asystent rodziny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 H 66-600 Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2015-05-18

Ogłoszono dnia: 2015-05-18 przez Agnieszka Szarkowicz

Termin składania dokumentów: 2015-05-29 14:30:00

Nr ogłoszenia: OPS.110.6.2015

Id ogłoszenia: OPS.110.6.2015

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
O stanowisko asystenta rodziny może się ubiegać osoba która posiada:
 
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 272, poz. 1608) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
d) obywatelstwo polskie,
e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
g) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
h) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
b. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętność organizowania życia rodzinnego osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) odporność na sytuacje stresowe,
g) dyspozycyjność,
h) prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.
3. Prowadzenie pracy z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy.
4. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
a) prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi,
b) dbania o zdrowie,
c) gospodarowania budżetem domowym,
d) wykonywania prac na rzecz domu oraz podziału obowiązków pomiędzy członków rodziny,
e) usamodzielnienia się oraz dbałości o edukację i rozwój dzieci.
f) propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego.
5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
6. Stała współpraca z pracownikami socjalnymi OPS.
7. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu powierzonych działań.
8. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.
9. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
10. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2009r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.).
 

V. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,
2/ cv,
3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj z 2014 r. poz.1182 z późn.zm.).
8/ oświadczenie o posiadaniu władzy rodzicielskiej i wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – jeśli dotyczy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-05-29 14:30:00
b. Sposób:
sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „nabór na stanowisko asystenta rodziny” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej lub listem poleconym,
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej,  66-600  Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 h, pokój nr 4

VII. Informacje dodatkowe:

1/ kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod  nr 68 3833371 e-mail : ops@krosnodrzanskie.pl
2/ aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
3/ kandydaci spełniający wymogi  formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
4/ informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim 
« powrót do poprzedniej strony