ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OPS.110.8.2015Drukuj informację Ogłoszenie numer: OPS.110.8.2015

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: podinspektor

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 H 66-600 Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2015-05-29

Ogłoszono dnia: 2015-05-29 przez Agnieszka Szarkowicz

Termin składania dokumentów: 2015-06-08 16:30:00

Nr ogłoszenia: OPS.110.8.2015

Id ogłoszenia: OPS.110.8.2015

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub wykształcenie średnie oraz 2 - letni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
b) staranność, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy,
c) umiejętność pisemnego formułowania wniosków.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie zadań własnych i zleconych gminie dotyczących pomocy społecznej.
2. Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie realizowanych zadań.
3. Prowadzenie spraw w zakresie zadań własnych gminy i zleconych dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych.
4. Prowadzenie postępowań w sprawach o umieszczenie w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu oraz ustalanie odpłatności za pobyt w tych placówkach.
5. Prowadzenie spraw związanych ze wspieraniem rodziny i pieczą zastępczą wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych ustawowo dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny.
6. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.  
7. Prowadzenie archiwum zakładowego.
8. Prowadzenie podręcznego magazynu materiałów biurowych.
9. Rejestrowanie korespondencji przesyłek poleconych w książce nadawczej.
10. Współpraca w zakresie prowadzonych spraw z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacjami, instytucjami i innymi jednostkami działającymi w zakresie pomocy społecznej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej

V. Wymagane dokumenty:

1.List motywacyjny.
2.Cv.
3.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
5.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6.Oświadczenie o niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
7.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-06-08 16:30:00
b. Sposób:
Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „Nabór na stanowisko podinspektora” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim  lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 10h pokój 4.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod nr 68 383 33 71, e-mail: ops@krosnodrzanskie.pl
2. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
4. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.
5. Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. t. j.  z 2014 r., poz. 1202).
« powrót do poprzedniej strony