ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OPS.1110.17.2014Drukuj informację Ogłoszenie numer: OPS.1110.17.2014

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Informatyk

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 H 66-600 Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: 0,5

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2014-03-07

Ogłoszono dnia: 2014-03-07 przez Agnieszka Szarkowicz

Termin składania dokumentów: 2014-03-21 14:30:00

Nr ogłoszenia: OPS.1110.17.2014

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka oraz 4 letnie doświadczenie zawodowe
lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe
 1. umiejętność instalacji, konfiguracji i zarządzania systemami informatycznymi (stacje robocze i sieć komputerowa) biegła znajomość zagadnień w zakresie technologii informatycznej oraz architektury komputerów,
 2. znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi,
 3. znajomość problematyki administrowania systemami i sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwa informatycznego,
 4. sprawna obsługa sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz systemów ochrony antywirusowej,
 5. umiejętność obsługi i konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych,
 6. znajomość przepisów w zakresie:  
-    ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
-    ustawy o ochronie danych osobowych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zagadnień baz danych oraz zabezpieczeń,
 2. umiejętność tworzenia dynamicznych stron internetowych oraz ich administrowania,
 3. umiejętność dokonywania oceny przydatności sprzętu komputerowego,
 4. prawo jazdy kategorii B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ zarządzanie sieciami logicznymi użytkowanymi przez komórki organizacyjne Ośrodka, funkcjonujące w różnych lokalizacjach:
 1. administrowanie i konfigurowanie serwerów (zarządzanie rolami serwerów, zarządzanie grupami i kontami użytkowników, tworzenie kopii zapasowych, archiwizacja danych),
 2. administrowanie i konfigurowanie stacji roboczych,
 3. zarządzanie zadaniami bezpieczeństwa sieci,
 4. nadawanie i zarządzanie uprawnieniami sieciowymi,
 5. instalacja, konfiguracja aplikacji niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci komputerowych, w tym: oprogramowania użytkowe, pakiety aplikacji biurowych, oprogramowanie antywirusowe,
 6. zarządzanie sprzętem komputerowym, obsługa i konfiguracja urządzeń peryferyjnych, w tym sieciowych: drukarki, serwery druku, routery, switche;
 7. bieżąca systematyczna konserwacja sprzętu komputerowego, modernizacja i dbanie o bezawaryjną pracę sprzętu komputerowego, tj. podejmowanie drobnych napraw, diagnostyka i usuwanie problemów;
2/ zarządzanie i administracja oraz pomoc doraźna w zakresie problemów uaktualniania certyfikatów, instalowania bieżących uaktualnień oraz obsługi aplikacji biurowych i oprogramowań, użytkowanych przez komórki Ośrodka m.in.: SI POMOST Std, PŁATNIK;
3/ zabezpieczanie i nadzór nad ochroną danych w zakresie zbiorów danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywanych zadań;
4/ monitorowanie legalności systemów operacyjnych oraz oprogramowań wykorzystywanych w OPS;
5/ sporządzanie wymaganych kopii zapasowych systemów informatycznych;
6/ dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, tonerów, planowanie zakupów w tym zakresie;
7/ przechowywanie licencji;
8/ przygotowywanie wykazów sprzętu do ubezpieczenia i terminowe ubezpieczanie zakupionego sprzętu;
9/ pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego;
10/ prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i organizacji łączności internetowej;
11/ administrowanie stroną internetową Ośrodka oraz stałe jej udoskonalanie;
12/ administracja Biuletynem Informacji Publicznej.;
13/ prowadzenie spraw z zakresu monitoringu i systemu alarmowego w obiekcie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

praca przy monitorze komputerowym.

V. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,
2/ cv,
3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje,
5/ oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6/ oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tj. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2014-03-21 14:30:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „ nabór na stanowisko informatyka” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej,  66-600  Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 h, pokój nr 4.

VII. Informacje dodatkowe:

1/ kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod  nr 68 3833371 e-mail: ops@krosnodrzanskie.pl
2/ aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
3/ kandydaci spełniający wymogi  formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
4) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim  (http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.
 
 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.
« powrót do poprzedniej strony