ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OPS.110.2.2015Drukuj informację Ogłoszenie numer: OPS.110.2.2015

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pracownik socjalny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 H 66-600 Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2015-03-31

Ogłoszono dnia: 2015-03-31 przez Agnieszka Szarkowicz

Termin składania dokumentów: 2015-04-13 16:30:00

Nr ogłoszenia: OPS.110.2.2015

Id ogłoszenia: OPS.110.2.2015

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
-  ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,
-  ukończenie studiów na kierunku praca socjalna,
-  ukończenie studiów o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z następujących kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
b) obywatelstwo polskie,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwa  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w zawodzie  pracownika socjalnego,
b) znajomość przepisów  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych,
c) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego
d) prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ praca socjalna;
2/ dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3/ udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4/ pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5/ udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6/ pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7/ współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8/ inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9/ współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 
Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
1/ kierować się zasadami etyki zawodowej;
2/ kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
3/ przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
4/ udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
5/ zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
6/ podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

V. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,
2/ cv,
3/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje  potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,                       
5/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7/ oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2014r. poz.1182 z późn.zm.).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-04-13 16:30:00
b. Sposób:
sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „nabór na stanowisko pracownika socjalnego” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej lub listem poleconym,
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej,  66-600  Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 h, pokój nr 4
« powrót do poprzedniej strony