ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: zastępca kierownika

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 H 66-600 Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: Pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2023-03-17

Ogłoszono dnia: 2023-03-17

Termin składania dokumentów: 2023-04-07 14:30:00

Nr ogłoszenia: OPS.111.4.2023

Id ogłoszenia: OPS.111.4.2023

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie wyższe,
 5. co najmniej 5- letni staż pracy,
 6. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 2. kreatywność,
 3. dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 2. usprawnianie organizacji, metod i form pracy podległych pracowników;
 3. prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie udzielonych upoważnień,
 4. prowadzeniem spraw związanych z zamówieniami na rzecz Ośrodka,
 5. nadzór nad aktualizacją serwisu internetowego w zakresie realizowanych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Cv.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadku dokumentacji zawierającej wizerunek.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-04-07 14:30:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „Nabór na stanowisko zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim lub listem poleconym.
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 10h pokój 4.

VII. Informacje dodatkowe:

1/ Kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod nr 68 383 33 60,
 e-mail : ops@krosnodrzanskie.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2/ Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3/ Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
4/ Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim (http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.
5/ Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
6/ Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.) informuję, że:
 1. Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10h, email: ops@krosnoodrzanskie.pl, tel. 68 383 3360;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim jest Pan Waldemar Kaak, tel. 660 567 115, e-mail: insp.ochrony.danych@wp.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 3. podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
 4. jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 8. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 9. w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Majkusiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-17 10:55:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Smykaj
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-17 10:55:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Smykaj
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-18 17:28:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
205 raz(y)