ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pracownik socjalny

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 H 66-600 Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: Pełny

Ilość etatów: 2

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2022-05-05

Ogłoszono dnia: 2022-05-05

Termin składania dokumentów: 2022-05-27 14:30:00

Nr ogłoszenia: OPS.110.4.2022

Id ogłoszenia: OPS.110.4.2022

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
- ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
- ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej
w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pomocy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
- ukończenie do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z następujących kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
- ukończenie przed dniem 1 stycznia 2007 r. wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
- otrzymanie do 1 stycznia 2008 r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
- uzyskanie dyplomu ukończenia studiów o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie w przypadku ukończenia ich przed dniem 1 stycznia 2008 r. lub kontynuowanie ich przed ww. dniem,
- ukończenie przed dniem 1 maja 2004 r. studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
- ukończenie przed 1 listopada 2007 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
- ukończenie studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, w przypadku rozpoczęcia ich przed dniem 1 maja 2004 r.
b) obywatelstwo polskie,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
b. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego,
b) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych,
c) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego
d) prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ praca socjalna;
2/ przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
3/ dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowania do uzyskania tych świadczeń;
4/ udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
5/ pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów prze właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
6/ udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
7/ pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
8/ współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
9/ inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
10/ współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych
na podniesienie, jakości życia.
 
Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
1/ kierować się zasadami etyki zawodowej;
2/ kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
3/ przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
4/ udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
5/ zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także
po ustaniu zatrudnienia, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
6/ podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca przy monitorze komputerowym do 4 godzin

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

1/ List motywacyjny.
2/ CV.
3/ Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4/ Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
5/ Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6/ Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
7/ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
8/ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w przypadku dokumentacji zawierającej wizerunek.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-05-27 14:30:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej lub listem poleconym,
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 h, pokój nr 4

VII. Informacje dodatkowe:

1/ Kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod nr 68 383 33 60,  e-mail : ops@krosnodrzanskie.pl
2/ Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
4/ Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim (http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie) oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.
5/ Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
6/ Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.) informuję, że:
1)           Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10h, email: ops@krosnoodrzanskie.pl, tel. 68 383 3360;
2)           Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim jest Pani Joanna Karecka, adres email: j.karecka@ops.krosnoodrzanskie.pl, tel. 68 383 3360
3)           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
4)           podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
5)           jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;
6)           Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
7)           posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
8)           Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
9)           dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
10)         w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki