ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pracownik socjalny

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 H 66-600 Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: 2

Ilość etatów: 2

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2014-06-02

Ogłoszono dnia: 2014-06-02 przez Agnieszka Szarkowicz

Termin składania dokumentów: 2014-06-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: OPS.1110.13.2014

Id ogłoszenia: OPS.1110.13.2014

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a)  spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
-    ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,
-    ukończenie studiów na kierunku praca socjalna,
-   ukończenie studiów o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z następujących kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
b)  obywatelstwo polskie,
c)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)   niekaralność za przestępstwa  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b. Wymagania dodatkowe:
a)   doświadczenie w zawodzie  pracownika socjalnego,
b)   znajomość przepisów  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przemocy w rodzinie  oraz  aktów wykonawczych,
c)    znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o pracownikach samorządowych

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1  praca socjalna;
2  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4 pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5 udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6 pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7 współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8 inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9 współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 
Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
1 kierować się zasadami etyki zawodowej;
2 kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
3 przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
4 udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
5 zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
6 podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

V. Wymagane dokumenty:

termin: do dnia  20 czerwca  2014 r.
1   list motywacyjny,
2   cv,
3   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje,
5  oświadczenie o niekaralności oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6  oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2014-06-20 00:00:00
b. Sposób:
sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „nabór na stanowisko pracownika socjalnego” – osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej lub listem poleconym,
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Piastów 10 h, pokój nr 4
66-600 Krosno Odrzańskie,

VII. Informacje dodatkowe:

1 kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod  nr 68 3833371
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2 aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
3 kandydaci spełniający wymogi  formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
4 informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ośrodka – www.ops.krosnoodrzanskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka