ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Dodatki Mieszkaniowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dodatki mieszkaniowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dla kogo dodatek mieszkaniowy.
 
Prawo do uzyskania dodatku mieszkaniowego przysługuje:
 1. osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu – należy okazać stosowny dokument potwierdzający posiadany tytuł prawny do lokalu,
 2. gdy powierzchnia lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie  przekracza:
      - dla 1 osoby - 35 m2
      - dla 2 osób - 40 m2
      - dla 3 osób - 45 m2
      - dla 4 osób - 55 m2
      - dla 5 osób - 65 m2
      - dla 6 osób - 70 m2
3.   jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy nie przekracza:
 -175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  - t. j. 1802,25 zł brutto,
 -125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym - t. j. 1287,25 zł brutto.
Osoba zainteresowana otrzymaniem ustawowego dodatku mieszkaniowego zgłasza się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie po wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
  
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – musi być potwierdzony przez zarządcę domu lub administrację budynku,
 2. Wymiar opłat miesięcznych – za miesiąc w którym składany jest wniosek
 3. Zaświadczenia o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego – dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku – według definicji dochodu z ustawy o dodatkach mieszkaniowych t. j. dochód brutto pomniejszony o składki emerytalno-rentowe i koszty uzyskania przychodu.
 4. Ostatnią roczną fakturę za energię elektryczną wraz z odczytami
 5. Oraz inne niezbędne dokumenty.
 
Termin i sposób załatwienia
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 1 miesiąca.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, które wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie.
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180).
 
UWAGA!
Pamiętaj o skutkach administracyjno - prawnych wywołanych procedurą:
 
1. Wygaśnięcie decyzji.
W myśl art. 162 k.p.a.:
- zgon klienta pobierającego świadczenie,
- utrata przez klienta tytułu prawnego do zajmowania lokalu,
- wyprowadzenie się klienta z lokalu, powoduje wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
2. Wznowienie postępowania i zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
Przyznanie dodatku mieszkaniowego na podstawie nieprawdziwych danych powoduje zgodnie z art. 145 i 151 k.p.a. wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją przyznającą to świadczenie i konieczność ponownego rozpatrzenia wniosku. Odmowa przyznania dodatku lub korekta jego wysokości skutkuje wezwaniem do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.
3. Wstrzymanie wypłaty.
W przypadku stwierdzenia, że uprawniony nie opłaca na bieżąco różnicy między wysokością opłat za lokal a przyznanym dodatkiem, wypłatę dodatku wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli to nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu wypłaty, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa z mocy prawa.
4. Pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
W myśl art. 64 § 2 k.p.a. w przypadku złożenia niekompletnych dokumentów wnioskodawca jest proszony o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, w przeciwnym razie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
5. Wywiad środowiskowy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu, podczas wywiadu środowiskowego ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy. Wywiad środowiskowy może być przeprowadzony w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego. Konsekwencją wykrycia dysproporcji między stanem faktycznym a wykazanym we wniosku, może być wydanie decyzji odmownej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, bądź skorygowanie wysokości przyznanego świadczenia.
 
Wnioski dotyczące dodatków mieszkaniowych można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie przy ul. Batorego 15,
 • poniedziałki, wtorki i czwartki  w godzinach: 7:15 do 15:15,
 • środy godz 7:15 do 16:15,
 • piątki godz. 7:15 do 14:15.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Filoda
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Filoda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-01 13:26:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Zabielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-21 12:08:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Zabielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-27 15:32:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1890 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »