ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Formy pomocy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Formy pomocy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:
 
A. PIENIĘŻNYCH:
 
ZASIŁEK STAŁY
Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529,00 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa. 
Całkowita niezdolność do pracy oznacza:
 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
 • legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).
Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).
 
ZASIŁEK OKRESOWY
 
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 
 
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się:
 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:
 
 1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
 
ZASIŁEK CELOWY I SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY
 
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. 
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.
 
Specjalny zasiłek celowy
 
Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
 
B. NIEPIENIĘŻNYCH:
 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia.
USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
 
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:
 • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz,
 • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 182, z późn.zm.).
Kryterium dochodowe wynosi dla soby samotnej  542,00zł (netto) a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - 456,00 zł na 1 osobę.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 13.06.2013r. nr XXVIII/310/13 w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych - odpłatność za 1 godzinę usług wynosi odpowiednio:
 
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie art. 8 ust.  1 pkt. 1,2  w/w ustawy
Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny usługi opiekuńczej za 1 godzinę dla: (20,00 zł/h) 
 Pomoc sąsiedzka
(10,00 zł/h)
 
Dochód osoby samotnie 
gospodarującej
Osoby samotnie gospodarującej
Dochód na osobę w rodzinie
Osoby w rodzinie
Osoba samotnie gospod.
Osoby w rodzinie
 do 100 %
542,00
nieodpłatnie
456,00
nieodpłatnie
 
 
powyżej 100% do 132,5 %
 477.00 – 632,03
1,5%
0,30
351,00 – 465,08
3,5%
1,05
0,15
0,35
powyżej 132,5% do 165%
 632,03 – 787,05
3%
0,60
645,08 – 579,15
7%
1,40
0,30
0,70
powyżej 165% do 187,5%
 787,05 – 894,38
5%
1,00
 579,15 – 658,13
11%
2,20
0,50
1,10
powyżej 187,5% do 220%
894,38 – 1.049,40
7%
1,40
 568,13 – 772,20
15%
3,00

0,70

1,50
powyżej 220% do237,5%
 1.049,40 – 1.132,88

11%
 
2,20
772,20 – 833,63
20%
4,00

1,10

2,00
powyżej 237,5% do 255%
1.132,88 – 1.216,35
15%

 3,00
 833,63 – 895,05
25%
5,00
1,50
2,50
powyżej 255% do 265%
1.216,35 – 1.264,05
22,5%
4,50
895,05 – 930,15
32.5%
6,50
 2,25
 3,25
powyżej 265% do 275%
 1.264,05 – 1.311,75
30%
6,00
930,15 – 965,25
40%
8,00
3,00
 4,00
powyżej 275% do 282,5%
1.311,75 – 1.347,53
45%
 9.00
965,25 – 991,58 
55%
11,00
4,50
5,50
powyżej 282,5% do 290%  
1.347,53 – 1.383,30
60%
12,00
991,58 – 1.017,90 
70%
14,00
6,00
7,00
powyżej 290% do 310%  
1.383,30 – 1.478,70
75%
15,00
1.017,90 – 1.088,10
85%
17,00
7,50
 8,50
powyżej 310% do 330%
1.478,70 – 1.574,10
90%
18,00
1.088,10 – 1.158,30
100%
20,00
 
9,00
10,00
powyżej 330%
1.574,10
100%
20,00
 1.158,30
100% 
20,00
10,00
 10,00
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Zabielska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Zabielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-24 14:18:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Zabielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-24 14:21:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Zabielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-24 14:21:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
788 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »