ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Świadczenie "Dobry Start" 300+

Rządowy program „DOBRY START” 300+

W 2018 roku ustanowiono rządowy program „Dobry start” uchwałą Rady
Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514). Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) – określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” .
 
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
 
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).
Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).
Szkole  oznacza to: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 
Program obejmie dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające                  w pieczy zastępczej.
 
Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje  rodzicom, opiekunom prawnym                             i faktycznym, (opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sadu o jego przysposobienie), rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, a także dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.
 
Świadczenie dobry start przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
  1. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,
  2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  3.  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują                    z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo  do wykonywania pracy na podstawie wizy,
  5. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
–– zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1 ustawy             z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
–– dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni
–– jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,                         z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba                   że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
 
Wniosek  składać można od 1 lipca elektronicznie przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, pocztę polską, a od 1 sierpnia także drogą tradycyjną czyli papierową.
Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 15 w godzinach pracy Ośrodka
 
Wypłata świadczeń:
Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski złożone w lipcu lub sierpniu gwarantowały wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.  Natomiast w przypadku gdy prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek został złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, wypłata świadczenia „Dobry start” została wypłacona w ciągu 2 miesięcy od dnia
złożenia wniosku.
 
Proces decyzyjny:
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymywały informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail.
Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia można  odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.
 
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące
roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
 
Nienależnie pobranymi świadczeniami dobry start są:
- świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą             to świadczenie;
- świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
- świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.
Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki ustawowe                 za opóźnienie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Zabielska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Zabielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-15 12:12:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Zabielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-15 12:14:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Zabielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-15 12:14:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
431 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »