ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Szczegóły informacji

Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Finansowanie: dotacje

Nr UZP: 352499-2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-12-08 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-12-08 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2016-11-28 przez Karolina Bilon- Kruś

Treść:

: Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 313262400000, ul. ul. Batorego  15, 66440   Skwierzyna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 170 928, e-mail , faks 957 170 928.
Adres strony internetowej (URL): www.opsskwierzyna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
www.osskwierzyna.pl; www.bip.wrota.lubuskie.pl/ops_skwierzyna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.opsskwierzyna.pl; www.bip.wrota.lubuskie.pl/ops_skwierzyna

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem poczty lub osobiście
Adres:
UL. BATOREGO 15, 66-440 SKWIERZYNA

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, dostarczania, wydawania posiłków uczniom szkół oraz wydawanie posiłków w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (w Skwierzynie) innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie– składająca się z dwóch części. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących formach: Część 1) Zadanie nr 1 - przygotowanie w opakowaniach jednorazowych i dostarczanie posiłku jednodaniowego (drugie danie z dodatkiem w postaci owocu, jogurtu lub batonika) do Gimnazjum w Skwierzynie w szacunkowej ilości dla 10 osób. Dostawa do Gimnazjum w Skwierzynie w godzinach wskazanych przez Dyrektora Gimnazjum. Wartość odżywcza jednego posiłku jednodaniowego wydawanego w ramach części 1) nie może być mniejsza niż 500 kcal. Zadanie nr 2 – przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dwudaniowych (z dodatkiem w postaci owocu, jogurtu lub batonika) do szkół w szacunkowych ilościach osób: - Szkoła w Trzebiszewie – dla 15 osób - Szkoła w Murzynowie – dla 50 osób Wartość odżywcza posiłku dwudaniowego wydawanego w ramach części 1) nie może być niższa niż 600 kcal. Posiłki wydawane w ramach części 1) realizowane będą w dniach nauki szkolnej. Część 2) Zadanie nr 1 – przygotowywanie i wydawanie posiłków spożywanych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (w Skwierzynie) - dwudaniowe dla szacunkowej ilości 60 osób Wartość odżywcza posiłku dwudaniowego wydawanego w ramach części 2) nie może być niższa niż 600 kcal. Posiłki w ramach części 2) realizowane będą w ciągu 7 dni w tygodniu. W przypadku dni wolnych od pracy oraz świąt, Zamawiający wymaga zorganizowania posiłku zastępczego w formie np. paczki żywnościowej. 3. Liczby osób i ilość posiłków podane w części 1 i części 2 są liczbami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości posiłków faktycznie zamówionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, z powodów ekonomicznych lub bieżących potrzeb (ilość złożonych wniosków o dożywianie). 5. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 6. Rozliczenie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego następować będzie sukcesywnie w oparciu o faktycznie zamówione posiłki i cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie. 7. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie wyznaczy osoby bezpośrednio uprawnione do bieżącego aktualizowania listy osób skierowanych do odbioru posiłków. Wykonawca w swojej ofercie przedstawi Zamawiającemu propozycję tygodniowego jadłospisu (zarówno dla Części nr 1, jak i nr 2), w którym wyszczególniona zostanie kaloryczność poszczególnych posiłków z uwzględnieniem pór roku – przedstawienie jadłospisu w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym. Do przedstawionego jadłospisu przedstawić należy kalkulację cenową, w której wyszczególnione zostaną składniki cenowe poszczególnych produktów, koszty opakowania i sztućców oraz koszty odbioru i utylizacji opakowań. 8. Wymagania jakościowe posiłków: 8.1. posiłki jednodaniowe: - posiłek jednodaniowy będzie obejmował drugie danie wraz z surówką - posiłek zawierać musi: ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza lub makaron) – 220 gram, mięso lub zamiennik (ryba, jajko) – 120 gram, surówkę lub jarzyny gotowane – 150 gram; - dopuszcza się 2 raz w tygodniu zamiennie posiłek w postaci naleśników, pierogów, zapiekanki makaronowej – 450 gram - minimum 3 razy w tygodniu danie musi być mięsne 8.2. posiłki dwudaniowe: - dwudaniowy będzie obejmował obiad składający się z zupy i drugiego dania wraz z surówką i napojem lub kompotem - posiłek zawierać musi: zupę (z wkładką mięsną - mięso wołowe, wieprzowe, drobiowe) – 300 ml, do zupy pieczywo bez ograniczeń; ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza lub makaron) – 220 gram, mięso lub zamiennik (ryba, jajko) – 120 gram, surówka lub jarzyny gotowane – 150 gram, kompot – 200 ml - dopuszcza się raz w tygodniu zamiennie drugie danie w postaci naleśników, pierogów lub zapiekani makaronowej– 450 gram - minimum 3 razy w tygodniu danie musi być mięsne 8.3. do obiadów realizowanych w szkołach i gimnazjum obowiązkowo dodatki w postaci owocu, jogurtu lub batonika 8.4. posiłki powinny być zgodne z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i zgodnie z zasadami sanitarnymi 8.5. posiłki powinny być urozmaicone, w jednym tygodniu nie mogą powtarzać się te same dania 8.7. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem dostosowanym do przewozu żywności w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakość przewożonych potraw 8.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym 8.9. Wykonawca realizujący zamówienie związane z wydawaniem posiłków w miejscu przez niego wskazanym (gorące posiłki dwudaniowe),wydawać je będzie osobom posiadającym decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie od poniedziałku do niedzieli włącznie. 8.10. Wykonawca realizujący zamówienie w części II będzie dostarczał, dla osób wskazanych przez Zamawiającego, posiłki do miejsca zamieszkania osób wskazanych. 9. Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia, tygodniowy jadłospis z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw - do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym jadłospisem. 10. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty opakowania, naczyń, sztućców jednorazowych oraz ich odbioru i utylizacji. 11. Koszty dostawy określić jako cenę za 1 km. Koszt dostawy liczony będzie wyłącznie ze Skwierzyny do wskazanych przez Zamawiającego miejsc (szkół). Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów transportu spoza Skwierzyny. 12. Rozliczenia następować będą w polskiej walucie PLN. Gorące posiłki dostarczane do szkół muszą być wydawane w naczyniach jednorazowych, ze sztućcami jednorazowymi. Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Wykonawca jest zobowiązany po zrealizowaniu usługi odbierać i utylizować naczynia jednorazowe oraz sztućce na warunkach ustalonych z Zamawiającym lub dyrektorem jednostki oświatowej. Koszty odbioru i utylizacji odpadów muszą być wliczone w cenę ofertową. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 2 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r., z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna, ferie zimowe, przerwy świąteczne itp.) Wykonawca będzie wydawał do spożycia na miejscu, w Skwierzynie gorące posiłki dwudaniowe w ilości wskazanej w rozdziale II, osobom posiadającym decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie, od poniedziałku do niedzieli włącznie. W przypadku dni wolnych od pracy oraz świąt, Zamawiający wymaga zorganizowania posiłku zastępczego w formie np. paczki żywnościowej.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:55524000-9, 55523100-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 169648.88
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są wpisani do „Rejestru Zakładów” podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 594 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga by Wykonawca znajdował się w sytuacji finansowej pozwalającej mu na prawidłową realizację zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał prawo do lokalu lub jego dysponowania z zapleczem technologicznym do przygotowania posiłków oraz dysponował samochodem dostawczym, dostosowanym do transportu żywności niezbędnym w realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) potwierdzenie prawa do lokalu lub jego dysponowania z zapleczem technologicznym do przygotowania posiłków (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, najmu – dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem), b) obowiązujące zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 594 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych, c) oświadczenie, że Oferent dysponuje samochodem dostawczym, dostosowanym do transportu żywności niezbędnym w realizacji zamówienia;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy (według załącznika nr 1 do SIWZ); 2) kosztorys – kalkulację cenową poszczególnych posiłków oraz przykładowy jadłospis tygodniowy na sezon wiosenno-letni i jesienno-zimowy z podaniem wartości kalorycznej posiłków; 3)informacja na temat osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (według załącznika nr 4 do SIWZ)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
 
 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
CENA
60.00
KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB WYZNACZONYCHO REALIZCJI ZAMÓWIENIA
40.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu
 
 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, dostarczania, wydawania posiłków uczniom szkół
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 - przygotowanie w opakowaniach jednorazowych i dostarczanie posiłku jednodaniowego (drugie danie z dodatkiem w postaci owocu, jogurtu lub batonika) do Gimnazjum w Skwierzynie w szacunkowej ilości dla 10 osób. Dostawa do Gimnazjum w Skwierzynie w godzinach wskazanych przez Dyrektora Gimnazjum. Wartość odżywcza jednego posiłku jednodaniowego wydawanego w ramach części 1) nie może być mniejsza niż 500 kcal. Zadanie nr 2 – przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dwudaniowych (z dodatkiem w postaci owocu, jogurtu lub batonika) do szkół w szacunkowych ilościach osób: - Szkoła w Trzebiszewie – dla 15 osób - Szkoła w Murzynowie – dla 50 osób Wartość odżywcza posiłku dwudaniowego wydawanego w ramach części 1) nie może być niższa niż 600 kcal. Posiłki wydawane w ramach części 1) realizowane będą w dniach nauki szkolnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3, 55524000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 53012.15
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
CENA
60.00
KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB WYZNACZONYCHO REALIZCJI ZAMÓWIENIA
40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 2    Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, dostarczania, wydawania posiłków w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (w Skwierzynie) osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przygotowywanie i wydawanie posiłków spożywanych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (w Skwierzynie) - dwudaniowe dla szacunkowej ilości 60 osób Wartość odżywcza posiłku dwudaniowego wydawanego w ramach części 2) nie może być niższa niż 600 kcal. Posiłki w ramach części 2) realizowane będą w ciągu 7 dni w tygodniu. W przypadku dni wolnych od pracy oraz świąt, Zamawiający wymaga zorganizowania posiłku zastępczego w formie np. paczki żywnościowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 119520.76
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
CENA
60.00
KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB WYZNACZONYCHO REALIZCJI ZAMÓWIENIA
40.00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karolina Bilon- Kruś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Bilon- Kruś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-28 15:04:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Zabielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-28 15:12:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Zabielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-20 13:56:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony