Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Szczegóły informacji

Usługa przygotowania. dostarczania i wydawania posiłków z komponentów zakupionych przez wykonawcę, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od stycznia 2014 roku do końca roku 2014

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Finansowanie: dotacje

Nr UZP: 515396 - 2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-12-20 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-12-20 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2013-12-12 przez Karolina Bilon- Kruś

Treść:

Skwierzyna: Usługa przygotowania. dostarczania i wydawania posiłków z komponentów zakupionych przez wykonawcę, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od stycznia 2014 roku do końca roku 2014
Numer ogłoszenia: 515396 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Batorego 15, 66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie, tel. 95 7170928, faks 95 7170928.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsskwierzyna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania. dostarczania i wydawania posiłków z komponentów zakupionych przez wykonawcę, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie od stycznia 2014 roku do końca roku 2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, dostarczania, wydawania gorących posiłków oraz śniadań uczniom szkół oraz wydawanie posiłków w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (w Skwierzynie) innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie- składająca się z dwóch części. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków oraz śniadań uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie w okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w następujących formach: Część 1) Zadanie nr 1 przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie śniadań do Gimnazjum w Skwierzynie (ul. Batorego 14, 66-440 Skwierzyna) w szacunkowej ilości dla 20 osób. Śniadania powinny być opakowane w odpowiednie torebki lub folię spożywczą. Dostawa śniadań na miejsce spożycia tj. Gimnazjum w Skwierzynie w godz. od 10.30 do 11.00 w dniach nauki szkolnej. Wartość odżywcza jednego śniadania wydawanego w ramach części 1) nie może być niższa niż 250 kcal. przygotowanie w opakowaniach jednorazowych i dostarczanie posiłku jednodaniowego (drugie danie) do Gimnazjum w Skwierzynie w szacunkowej ilości dla 16 osób. Dostawa do Gimnazjum w Skwierzynie w godzinach wskazanych przez Dyrektora Gimnazjum. Wartość odżywcza jednego posiłku jednodaniowego wydawanego w ramach części 1) nie może być mniejsza niż 500 kcal. Zadanie nr 2 - przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dwudaniowych (z dodatkiem w postaci owocu, jogurtu lub batonika) do szkół w szacunkowych ilościach osób: Szkoła w Trzebiszewie - dla 21 osób Szkoła w Murzynowie - dla 53 osób Szkoła w Świniarach- dla 10 osób Wartość odżywcza posiłku dwudaniowego wydawanego w ramach części 1) nie może być niższa niż 600 kcal. Posiłki wydawane w ramach części 1) realizowane będą w dniach nauki szkolnej. Część 2) Zadanie nr 1 - przygotowywanie i wydawanie posiłków spożywanych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (w Skwierzynie) - dwudaniowe dla szacunkowej ilości 90 osób Wartość odżywcza posiłku dwudaniowego wydawanego w ramach części 2) nie może być niższa niż 600 kcal. Posiłki w ramach części 2) realizowane będą w ciągu 7 dni w tygodniu. W przypadku dni wolnych od pracy oraz świąt, Zamawiający wymaga zorganizowania posiłku zastępczego w formie np. paczki żywnościowej. Wymagania jakościowe posiłków: 1. posiłki jednodaniowe: posiłek jednodaniowy będzie obejmował drugie danie wraz z surówką posiłek zawierać musi: ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza lub makaron) - 220 gram, mięso lub zamiennik (ryba, jajko) - 120 gram, surówkę lub jarzyny gotowane - 150 gram; dopuszcza się 2 raz w tygodniu zamiennie posiłek w postaci naleśników, pierogów, zapiekanki makaronowej - 450 gram 2. posiłki dwudaniowe: dwudaniowy będzie obejmował obiad składający się z zupy i drugiego dania wraz z surówką i napojem lub kompotem posiłek zawierać musi: zupę (z wkładką) - 300 ml, do zupy pieczywo bez ograniczeń, ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza lub makaron) - 220 gram, mięso lub zamiennik (ryba, jajko) - 120 gram, surówka lub jarzyny gotowane - 150 gram, kompot - 200 ml dopuszcza się raz w tygodniu zamiennie drugie danie w postaci naleśników, pierogów lub zapiekani makaronowej- 450 gram 3 śniadania: śniadanie zawierać musi: bułkę dużą - 100 gram lub dwie małe - 2x50 gram, smarowane masłem z zawartością 82% tłuszczu z dwóch stron, wkład w postaci wędliny lub nabiału (ser biały lub żółty), z dodatkiem sałaty zielonej, ogórka, pomidora lub sezonowych warzyw 4. do obiadów realizowanych w szkołach obowiązkowo dodatki w postaci owocu, jogurtu lub batonika.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem jest usługa przygotowania, dostarczania i wydawania gorących posiłków uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie. Przyjęto wykonanie zamówień uzupełniających do 20% zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.40.00-9, 55.52.31.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie części 1 i 2 zamówienia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada i okaże aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie części 1 i 2 zamówienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie dotyczące pracowników zatrudnionych do realizacji zamówienia oraz przykładowy jadłospis tygodniowy oraz oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie części 1 i 2 zamówienia warunek posiadania potencjał techniczny zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi potwierdzenie lub oświadczenie dotyczące dysponowania lokalem do przygotowywania posiłków oraz oświadczenie dotyczące dysponowania samochodem dostawczym dostosowanym do transportu żywności oraz oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie części 1 i 2 zamówienia warunek posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie dotyczące pracowników zatrudnionych do realizacji zamówienia oraz oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie części 1 i 2 zamówienia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dla części I: 1) formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) kosztorys - kalkulację cenową poszczególnych posiłków oraz przykładowy jadłospis (śniadanie, drugie danie) tygodniowy na sezon wiosenno-letni i jesienno-zimowy z podaniem wartości kalorycznej posiłków, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, 4) potwierdzenie prawa do lokalu lub jego dysponowania z zapleczem technologicznym do przygotowania posiłków (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, najmu - dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem), 5) decyzję sanepidu o dopuszczeniu lokalu do przygotowania i wydawania posiłków; 6) informacje na temat pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ; 7) oświadczenie, że Oferent dysponuje samochodem dostawczym, dostosowanym do transportu żywności niezbędnym w realizacji zamówienia; 8) oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ 9) oświadczenie, że Oferent spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ; 10) zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ Dla części II: 1) formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) kosztorys - kalkulację cenową poszczególnych posiłków oraz przykładowy jadłospis (posiłek dwudaniowy) tygodniowy na sezon wiosenno-letni i jesienno-zimowy z podaniem wartości kalorycznej posiłków, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, 4) potwierdzenie prawa do lokalu w Skwierzynie lub jego dysponowania z zapleczem technologicznym do przygotowania, wydawania i spożywania gorących posiłków (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy - dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie o dysponowaniu lokalem w Skwierzynie w przypadku realizacji zamówienia (w przypadku podpisania umowy konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających dysponowanie lokalem w Skwierzynie i decyzję sanepidu o dopuszczeniu lokalu do przygotowywania, wydawania i spożywania posiłków), 5) informacje na temat pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ; 6) oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ 7) oświadczenie, że Oferent spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ; 8) zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opsskwierzyna.pl; www.bip.wrota.lubuskie.pl/ops_skwierzyna
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Batorego 15 66-440 Skwierzyna.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Batorego 15 66-440 Skwierzyna pokój nr 15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karolina Bilon- Kruś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Bilon- Kruś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-12 10:53:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Zabielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-12 11:02:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Zabielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-23 12:38:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1454 raz(y)