ˆ

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-02 11:51:35 przez Tomasz Jarmoliński

Akapit nr - brak tytułu

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych
Dokumenty elektroniczne można składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem systemu rządowego platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
 
Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP http://epuap.gov.pl/ wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta w platformie ePUAP.
Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:
- gotowego e-formularza,
- wniosku.
Skrytka ePUAP: /opsswiebodzin/skrytka

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
1) Dokumenty elektroniczne doręczane do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym, lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP.
Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl
Uwaga
Profil zaufany ePUAP jest darmowym ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez platformę ePUAP
 http://epuap.gov.pl/ .
2) W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.
3) Akceptowane formaty załączników to:
- DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS
- XLS, XLSX
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
- ZIP
4) Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5,5MB.
5) Doręczanie dokumentów elektronicznych na nośnikach danych.
Dokumenty na nośnikach danych takich jak:
- płyta CD lub DVD,
- pamięć masowa USB,
można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie, w sekretariacie pok. nr 19 , plac Wolności 14, w godzinach pracy Urzędu.
 
Urzędowe poświadczenie odbioru:
Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez:
1) skrzynkę podawczą zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy urzędowe poświadczenie odbioru zwane dalej "poświadczeniem przedłożenia". Poświadczenie takie będzie zawierać:
- pełną nazwę Urzędu,
- datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,
- datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
Zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W przypadku gdy:
1) w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
2) w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny
- przesyłki złożone poprzez pocztę elektroniczną uważa się za wniesione nieskutecznie.
« powrót do poprzedniej strony