ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Klauzula RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna RODO dla osób, których dane są przetwarzane przez Zespół Interdyscyplinarny
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie, plac Wolności 14, 66-200 Świebodzin, tel. (68) 4750821.
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Panią Annę Antoszek, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: .
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia i obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi; Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe (wymagane przepisami prawa) w zakresie realizacji zadań wynikających z w/w ustaw oraz w szczególnych przypadkach, za zgodą osoby której dotyczą. Niepodanie wymaganych danych skutkuje niemożnością załatwienia sprawy.
6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
7. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia/ umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu (tj.25 lat), dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres: .
11. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub dobrowolne.
14. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
15. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Milewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-12 14:28:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-12 14:28:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jarmoliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-13 14:28:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »