ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Opieka nad rodziną

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z Ustawą z dnia 4   listopada 2016 r. o   wsparciu kobiet   w ciąży i rodzin „Za życiem”, osoby uprawnione będą mogły każdorazowo zgłosić potrzebę objęcia wsparciem asystenta rodziny oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia  z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie   albo nieuleczalną chorobę  zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.
Osoba uprawniona wg ww. ustawy to:
 
 • każdą kobietę w ciąży i jej rodzinę (pomoc w zakresie poradnictwa i informacji na temat  rozwiązań wspierających rodzinę;
 • rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
-  ciężkie i nieodwracalne upośledzenie,
-  albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobieta, która otrzymała informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobieta, której dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobieta, która po porodzie nie zabierze do domu dziecka  z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.
 • rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa  i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
 • rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo - wychowawczej – standardowe zadania zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny,
 • rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z dzieckiem i młodzieżą posiadającą odpowiednio opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno -wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty.
 
Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza:
 • ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ),
 • posiadającego specjalizację II stopnia,
 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
 
I. Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny
1) Objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny odbywa się na wniosek  rodziny, przekazany do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie.
 Asystent rodziny stanie się koordynatorem działań pomocowych.
 • udziela informacji  w zakresie tego, gdzie i jaką pomoc  rodziny mogą uzyskać;
 • koordynuje, wspólnie z rodzinami  katalog  możliwego  do uzyskania wsparcia
w poszczególnych instytucjach w okresie okołoporodowym oraz po urodzeniu dziecka;
 • na podstawie pisemnego upoważnienia może w imieniu osób uprawnionych reprezentować je w różnych instytucjach.
​2) Etapy asystentury
 
Etap I  Złożenie wniosku
Kobieta w ciąży lub rodzina składa wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziny kierownika ośrodka pomocy społecznej (art.8 ust. 6). Wzór wniosku o przyznanie asystenta rodziny (zał. nr 1).
Etap II Weryfikacja wniosku
Dyrektor ośrodka pomocy społecznej weryfikuje wniosek – jego częścią powinno być zaświadczenie lekarskie (art. 4 ust.3).
Etap III Przydzielenie asystenta
Po pozytywnej weryfikacji wniosku kobiecie w ciąży lub rodzinie zostaje przydzielony asystent rodziny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej.
Etap IV Nawiązanie kontaktu/ tworzenie  relacji asystenckiej z kobietą w ciąży lub rodziną.
Etap V Rozpoznanie sytuacji rodziny.
 Ocena sytuacji rodziny dokonana przez asystenta w przypadku sprzężonych problemów przy udziale zespołu specjalistów do spraw okresowej oceny sytuacji rodziny.
Etap VI Opracowanie indywidualnego katalogu możliwego wsparcia dla kobiety w ciąży i rodziny. 
Asystent rodziny wspólnie z kobietą w ciąży lub rodziną opracowuje indywidualny katalog możliwego i potrzebnego wsparcia (art.8 ust. 3 pkt. 1) uwzględniający zasoby zewnętrzne i wewnętrzne kobiety / rodziny.
Etap VII Realizacja planu pracy
Pomoc kobiecie w ciąży lub rodzinie, we współpracy z innymi służbami społecznymi, w realizacji usług wynikających ze skonstruowanego dla indywidualnego przypadku planu, w tym koordynacja poradnictwa  i występowanie asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia na podstawie pisemnego upoważnienia.
Etap VIII Okresowa ocena.
Omówienie indywidualnego katalogu możliwego wsparcia z kobietą i/ lub rodziną w celu oceny adekwatności i skuteczności udzielonego wsparcia, ewentualna aktualizacja katalogu usług. Analiza postępów w realizowanym planie pracy z rodziną/ aktualizacja planu pracy
Etap IX Podjęcie decyzji o zakończeniu współpracy.
Ocena końcowa i zakończenie współpracy. Po zakończeniu usługi asystent rodziny prowadzi monitoring funkcjonowania rodziny. Monitoring polega przede wszystkim na utrzymywaniu kontaktów telefonicznych z rodziną, udziale rodziny w razie potrzeby w spotkaniach konsultacyjnych oraz możliwości odbycia wizyty w miejscu zamieszkania rodziny. Każde spotkanie jest odnotowane w karcie monitoringu rodziny .
 
II. Jednorazowe świadczenie pieniężne
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
KOMU PRZYSŁUGUJE JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE
Jednorazowe świadczenie przysługuje:
· matce,
· ojcu,
· opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
· opiekunowi prawnemu dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcą oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1973 i 1807).
 
KRYTERIUM DOCHODOWE
Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.
 
WYSOKOŚĆ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA
Wysokość jednorazowego świadczenia wynosi 4 000,00 zł.
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
· wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można złożyć od 1 stycznia 2017 roku,
· wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania,
· zaświadczenie lekarskie z informacją, iż kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
· zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Obowiązujące przepisy nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia,
· przyznanie jednorazowego świadczenia następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 
GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Ośrodkek Pomocy Społecznej w Świebodzinie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,
ul. 1 Maja 22 
66-200 Świebodzin,
tel. 68 4754 621-622,
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek-  piątek 7.20-15.20
 
KIEDY ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE:
 · osoba wnioskująca nie jest świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860, 1948, 2138 i 2173),
· na dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, było pobierane w tej lub innej instytucji jednorazowe świadczenie,
· dziecko, na które osoba wnioskuje o jednorazowe świadczenie, zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatne pełne utrzymanie,
· członkowi rodziny przysługuje na dziecko jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
· wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia został złożony po terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
 · kobieta nie pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.
 
 
Akty prawne:
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia2016r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. Z 2016 r. poz. 2234),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1516 – tekst jednolity z późn.zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi,
 •  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23),
 •  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284);
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Krepska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Krepska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-24 12:09:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-24 12:09:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jarmoliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-14 10:14:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »