ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Karta Dużej Rodziny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-13 13:51:07 przez Renata Bożemska-Janicka

Akapit nr - brak tytułu

KARTA DUŻEJ RODZINY
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w której rodzic(e) lub małżonek rodzica, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci :
 1. w wieku do 18 roku życia;
 2. w wieku do 25 r.ż. w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej - do końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej).
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4.  przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane zakończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem (wzór poniżej), nie dłużej jednak niż do ukończenia  25. roku życia.
Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w gminie Dąbie, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.
 
DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU
Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Dąbiu ul. Szeroka 6c, 66-615 Dąbie Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.
W przypadku stwierdzenia przez urzędnika OPS utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.
Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez OPS w Dąbiu. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.
Karta oraz jej duplikat nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.
Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć  potwierdzenie dokonania opłaty.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł. Za domówienie drugiej formy karty opłata wynosi 9,21.
WAŻNE!. W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.
 
ELEKTRONICZNA KARTA DUŻEJ RODZINY
dniem 1 stycznia 2018r. na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U.z 2017. Poz.1832) weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która ma formę aplikacji na smartfonie.
Aplikacja posiada kilka funkcji:
 • Rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci i małżonka;
 • Aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
 • Funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukanie partnerów udzielających zniżek w okolicach przebywania użytkownika aplikacji a użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy ,, ulubionych’’;
 • Aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty np. w przypadku dzieci przed 18r.ż.
Mając na względzie powyższe nastąpiła konieczność zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało podpisane dnia 19 grudnia 2017r. i umieszczone na stronie MRiPPS pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z dziećmi/karta-duzej-rodziny/prawo/natomiast nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu wraz załącznikami został umieszczony w miejsce dotychczasowych wzorów w Biuletynie Informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem :https://www.mpips.gov.pl/bip/ogłoszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z dziećmi/wniosek-o-przyznanie -karty-dużej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/.
W przypadku wnioskowania o KARTĘ w formie elektronicznej, dla każdego członka rodziny, dla którego będzie wnioskowana Karta elektroniczna, konieczne będzie wypełnienie załącznika ZKDR-04. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlić kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej( lub obu form Karty). W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego( musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłany zostanie SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji m KDR umożliwiającej korzystanie z hasła jednorazowego do aplikacji m KDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny ( który będzie jednocześnie loginem do aplikacji m KDR ) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację- Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS.
W przypadku osób , które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty Elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019r. po upływie tego czasu jak i w przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie , a następnie po jej przyznaniu złoży wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.
 Istnieje również możliwość złożenia wniosku przez internet za pośrednictwem Portalu Informacyjno- Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W przypadku zmian :
 1. Mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub
 2. Danych zawartych w Karcie, lub
 3. Adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu- jeżeli obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy – członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta, który przyznał Kartę.
Także w przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członka rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta, który przyznał Kartę.
 
Od 01 stycznia 2019r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. 
(Karty w tym drugim przypadku przysługują zazwyczaj tylko samym rodzicom, nawet jeśli na chwilę obecna posiadają oni aż do dwójki dzieci spełniających kryteria ustawowe, gdyż aby te dzieci mogły otrzymać KDR, wymagana jest na dzień dzisiejszy tak jak i w latach uprzednich nadal - trójka dzieci będąca obecnie na utrzymaniu rodziców i jednocześnie spełniająca wymagania wiekowe, czyli będąca do 18 roku życia, bądź ucząca się do 25 roku życia).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony