ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-13 13:30:00 przez Renata Bożemska-Janicka

Akapit nr - brak tytułu

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 2220 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach o oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017r poz.1466 )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna /Dz.U.poz .1497/
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:
  • matce, ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochódrodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł
  • z tytułu urodzenia się żywego dziecka
  • jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz udzielono jej świadczeń zdrowotnych w każdym z trymestrów ciąży pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną
  • jednorazowo w wysokości 1.000 zł
Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka a w przypadku dziecka objętego opieka prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia – wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia.
Wymagane dokumenty:
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające podleganie przez kobietę opiece medycznej oraz dokumenty wskazane przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny.

Załączniki