ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zasiłek pielęgnacyjny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-13 13:31:24 przez Renata Bożemska-Janicka

Akapit nr - brak tytułu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 2220 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach o oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017r poz.1466 )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna /Dz.U.poz .1497/
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  • bez względu na dochody w rodzinie
  • niepełnosprawnemu dziecku legitymującemu się orzeczeniem niepełnosprawności
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia
  • osobie, która ukończyła 75 lat
  • w wysokości 184,42 zł miesięcznie
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Wymagane dokumenty:
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • inne dokumenty oraz oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego