ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Świadczenie pielęgnacyjne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-13 13:32:53 przez Renata Bożemska-Janicka

Akapit nr - brak tytułu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz.2220 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach o oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017r poz.1466 )
 
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018r,/MP z 2018 r. , poz.1099/
 
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny, na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony – do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce, ojcu, a także opiekunowi prawnemu i faktycznemu dziecka,  osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z kodeksem  rodzinnym i opiekuńczym, rodzinie zastępczej  spokrewnionej.
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 01.01.2019r. przysługuje w wysokości 1.583,00 zł. miesięcznie.
Dokumenty od wnioskodawcy:
  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
  • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • dokument potwierdzający nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku (np. oświadczenie)
  • wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia (również zaświadczenie z OPS o pobieraniu zasiłku stałego) do celów emerytalno - rentowych
  • inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień
 

Załączniki