ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik Socjalny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: teren Gminy Dąbie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

Data udostępnienia: 2021-04-23

Ogłoszono dnia: 2021-04-23

Termin składania dokumentów: 2021-05-07 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1.2021

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:  
  1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,  
  2. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,  
  3. ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.  
Art. 116 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej: „1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego”  
 1. obywatelstwo polskie,  
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. dobra znajomość obsługi komputera,  
 6. prawo jazdy kat. B,
 7. znajomość przepisów prawnych z zakresu;  
  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369.),  
  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2096, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187..),  
  3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159.),
  4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956.).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 2. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność,
 3. wysoka kultura osobista i dobra komunikatywność interpersonalna,
 4. umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie,
 5. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 6. umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 7. łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. diagnozowanie środowisk i ustalanie potrzeb osób i rodzin,
 2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i alimentacyjnych w środowisku zamieszkania zainteresowanych,
 3. współpraca z organami samorządu, instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, służbą zdrowia, pracodawcami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej,
 4. prowadzenie pracy socjalnej w środowisku oraz zawieranie kontraktów socjalnych,
 5. przygotowywanie kompletnej dokumentacji do wydawania decyzji administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych,
 6. zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,
 7. realizacja projektów krajowych i unijnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys CV,
 3. Kwestionariusz osobowy dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzysta z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom wraz z suplementem),
 8. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i dotychczasowe zatrudnienie,
 9. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ukończonych kursach i szkoleniach.
 
Wymagane oświadczenia, list motywacyjny, życiorys CV i kwestionariusz osobowy należy opatrzyć własnoręcznym podpisem kandydata. 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-05-07 14:00:00
b. Sposób:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, ul. Szeroka 6c, 66-615 Dąbie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” do dnia 07.05.2021 r. do godziny 14:00.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Dodatkowe informacje:
 
 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyników naboru podlegają zniszczeniu.
 3. Szczegółowych informacji udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu Renata Bożemska-Janicka, tel. 68 888 60 25.
Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 1. Administrator danych i kontakt do niego: Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dąbiu, ul. Szeroka 6c, 66-615 Dąbie, tel. 68 888 60 25. 
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@cbi24.pl
 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracownika socjalnego.
 4. Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko  pracownika socjalnego (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Kierownik OPS ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
Uprawnienia:
 1. Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 2. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony