ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5 Usługi społeczne, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 
Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Iłowa z siedzibą przy ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa / Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy Kolejowa 7, 68-120 Iłowa, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Działania 7.5 Usługi społeczne  o nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/19
 
 1. Cel projektu: 
 
Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego klubu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych oraz innych form wsparcia objętych przedmiotowym konkursem, dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa .
Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.
 
 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Iłowa  przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.
 
 1. Typy działań przewidziane do realizacji
 1. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich  oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym, również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych;
 2. Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkania o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. W przypadku tworzenia miejsc pobytu w innych formach mieszkań o charakterze wspomaganym, miejsca te są tworzone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług;
 3. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz odciążenia opiekunów faktycznych (wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w innych typach wsparcia).
 
 1. Wymagania wobec partnera:
 
 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego
 3. Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.
 4.  
 
 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 
 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych
 
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 
 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO WL 2014-2020  oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL2014-2020
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn.  zm.).
 
 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
 
 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika OPS w Iłowej  
 2. Na podstawie decyzji Kierownika OPS w Iłowej  zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
 3. Od decyzji Kierownika OPS w Iłowej  nie przysługuje odwołanie.
 4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 
 1. Sposób i termin składania ofert:
 
 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:   Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy Kolejowa 7, 68-120 Iłowa  z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.5”
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 04.10.2019
 
Informacje:
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  
 
Iłowa dnia 13.09.2019 r.                                                                                             

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-13 12:55:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-13 12:57:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-07 08:36:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
563 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁOWEJ  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
 
1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej  ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa
2. Liczba etatów: 1.
3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony - czas zastępstwa
4. Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej.
5. Wymagania niezbędne:
 1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U.2017.697 t.j. z dnia 2017.03.31 )
3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 5) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych,
6. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa rodzinnego, przepisów o ochronie danych osobowych,
2) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
3) odporność na sytuacje stresowe,
4) samodzielność w działaniu oraz wykorzystywanie własnej inicjatywy,
 5) zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia,
 6) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych,
 7) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 8) posiadanie prawo jazdy kat. B i własnego samochodu osobowego,
 9) wysoka kultura osobista,
 10) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 11) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
12) umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami.
7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Do podstawowych obowiązków należeć będzie praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
2. Do zadań asystenta należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w  konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
3) udzielanie pomocy rodzinom rozwiązywaniu problemów socjalnych,
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
6) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
7) motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8) udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
9) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
10) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
11) prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną
12) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
13) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
14) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
15) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.
8. Wymagane dokumenty:
1) CV wraz z listem motywacyjnym
2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych ,
6) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
7) oświadczenie, że kandydat nie jestem pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona,
8) oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny -w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
9)oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodzinny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28).”
9. Miejsce i termin składania dokumentów:
I. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej 68-120 Iłowa ul. Kolejowa 7  z  dopiskiem nabór na stanowisko asystent rodziny w terminie do 18 września 2017 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.
Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka przez okres 3 miesięcy.
Po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
10. Dodatkowe informacje:
 
Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy ( 40 godz. tygodniowo);
Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę;
Stanowisko asystenta rodziny należy do stanowisk pomocniczych i obsługi   w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.( Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kinal
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-04 15:01:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-04 15:02:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-21 07:55:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor/mł. inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej   ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  inspektor/mł. inspektor  ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Nawigacja między stronami listy informacji