ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko urzędnicze w Zespole do spraw realizacji świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Data udostępnienia: 2019-04-15

Ogłoszono dnia: 2019-04-15 przez Elżbieta Kinal

Termin składania dokumentów: 2019-04-30 12:00:00

Nr ogłoszenia: 1.2019

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie wyższe administracyjne,
 2. umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 3. umiejętność praktycznego stosowania KPA w postępowaniu administracyjnym,
 4. dobra umiejętność obsługi podstawowego pakietu biurowego MS Office ( WORD, EXCEL), poczty elektronicznej;
 5. umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych
 6. umiejętność analitycznego myślenia;
 7. umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;
 8. dyspozycyjność , obowiązkowość i samodzielność w działaniu;
 9. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów;
 10. umiejętność planowania pracy.
 11. mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych oraz    świadczeń wychowawczych

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego, uprawnień do świadczeń rodzinnych ,świadczeń „Za życiem” , pomocy osobom uprawnionym do alimentów i innych stosowanych w Zespole ŚRiFA, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;   
 2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń wynikających ze stosowanych ustaw wraz z wymaganymi dokumentami;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń wynikających ze stosowanych ustaw ;
 4. przygotowywanie projektów  decyzji administracyjnych,
 5. przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 6. prowadzenie bieżącej korespondencji w ramach zadań realizowanych w Zespole,  
 7. współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi;
 8. współpraca z komornikami, prokuraturą oraz pracownikami socjalnymi w zakresie wynikającym z w/w ustaw,
 9. obsługa programów systemowych,
 10. przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy na I piętrze (brak windy);
 2. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
 3. Kontakt z interesantami: bezpośredni i telefoniczny.
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 5. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo
Miejsce świadczenia pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7 68-120 Iłowa

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. podpisane uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 2. podpisany życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 5. oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku urzędniczym,
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (do pobrania) ,
 9. deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-04-30 12:00:00
b. Sposób:
a. Termin:
2019-04-30 do godz.  12:00:00
 
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej,  ul. Kolejowa 7 , 68-120 Iłowa.  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:  „ Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej  w Zespole do spraw realizacji świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”  w terminie do dnia  30.04.2019r.  O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.
c. Miejsce:
W Ośrodku  Pomocy Społecznej  w Iłowej ul. Kolejowa 7 – pokój  nr 4  do 30 kwietnia 2019r. do godz. 1200.   O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Inne informacje:
1) Każdy dokument składający się na treść oferty,  w  którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
2)  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
3)  Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Iłowej zastrzega sobie prawo  do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
4) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68-3774-948.
5) Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane.
 6) Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej , na jego stronie internetowej oraz  na tablicy informacyjnej OPS w Iłowej.
7)Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
 
 
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej (adres: Kolejowa 7, 68-120 Iłowa, telefon kontaktowy: 68 3774 948).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Kinga Zduńska pod adresem e-mail: kinga.zdunska@cbi24.pl, tel. 575 001 161.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym tj. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest odstąpienie od udziału w naborze.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kinal
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-15 11:36:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-15 11:42:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-21 13:26:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony