ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: pracownik socjalny

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Wymiar etatu: 1/1 umowa o pracę na czas określony - czas zastępstwa

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Data udostępnienia: 2020-05-07

Ogłoszono dnia: 2020-05-07

Termin składania dokumentów: 2020-05-29 14:00:00

Nr ogłoszenia: 3.2020

Zlecający: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1507) tj. spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:
1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
a) pedagogika,
b) pedagogika specjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.
4) lub posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego przed wejściem w życie ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
- otrzymanie do dnia 01.01.2008 r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny
- otrzymanie przed 01.01.2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna
- przed dniem 01.01.2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego
- przed dniem 01.05.2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
5) nieposzlakowana opinia,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
8) znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.
b. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi komputera,
2) umiejętność pracy w zespole,
3) znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
4) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
5) solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,
6) kreatywność, samodyscyplina, terminowość, łatwość przyswajania wiedzy,
7) prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) praca socjalna;
2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną  trudnej  sytuacji  życiowej;  skuteczne  posługiwanie  się  przepisami  prawa  w realizacji tych zadań;
4)  pomoc  w  uzyskaniu  dla  osób  będących  w  trudnej  sytuacji  życiowej  poradnictwa dotyczącego  możliwości  rozwiązywania  problemów  i  udzielania  pomocy  przez  właściwe instytucje  państwowe,  samorządowe  i  organizacje  pozarządowe  oraz  wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6)  pobudzanie  społecznej  aktywności  i  inspirowanie  działań  samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8)  inicjowanie  nowych  form  pomocy  osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9)  współuczestniczenie  w  inspirowaniu,  opracowaniu,  wdrożeniu  oraz  rozwijaniu regionalnych  i  lokalnych  programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Miejsce pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7 oraz teren gminy i miasta Iłowa .
2. Czas pracy:  poniedziałku od 7.00 – 16.00 , wtorek – czwartek od 7.00 do 15.00, piątek od 7.00 do 14.00.
3. Wynagrodzenie  za  pracę  zgodnie  z  Regulaminem  wynagradzania  pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

>6%

V. Wymagane dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
7) list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ”Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji“
Dodatkowo: podpisana klauzula informacyjna do stosowania przy rekrutacji pracowników dostępna na stronie:  www.ops.ilowa.pl

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-05-29 14:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do 29.05.2020r. do godziny 14:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej lub pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej , 68 – 120  Iłowa ul. Kolejowa 7 z adnotacją „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny“.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  68 3774 948
c. Miejsce:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa

VII. Informacje dodatkowe:

1) Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia:
-aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, -oryginałów dokumentów przedstawionych w ofercie,
2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronach internetowych: www.ops.ilowa.pl  oraz tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.
3) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS w Iłowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-07 09:39:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-07 09:41:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-05 11:20:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1008 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony