ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Finansowanie: Środki Unii Europejskiej

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-08-10 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

Ogłoszono dnia: 2018-07-27 przez Elżbieta Kinal

Treść:

Iłowa 27.07.2018
 
Znak sprawy: OPS.252.7.2018
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej
 
 
w związku z realizacją projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. rozdział 6.5.2
 
1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa
2. Przedmiot zamówienia:
I. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu:
 1.  Szkolenie dwudniowe dot. wprowadzanych zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej tj. wdrożenia nowego modelu organizacyjnego, zmiany struktury organizacyjnej polegającej na oddzieleniu zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych, dotyczyć będzie m.in. wdrażania zmiany modelu pracy w OPS, przygotuje pracowników do reorganizacji i do pracy na nowych stanowiskach zgodnie z „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie” oraz „Rekomendacje w zakresie powołania zespołu do spraw pracy socjalnej i zespołu do spraw usług pomocy społecznej”
Czas trwania szkolenia- 16 godzin dydaktycznych (2 dni po 8 godz.) przy założeniu 9 uczestników szkolenia. Szkolenie powinno odbyć się poza gminą Iłowa jednakże w odległości do 75 km od Iłowej w terminie do 31.08.2018 r.
Wykonawca  powinien zapewnić: salę szkoleniową odpowiednio wyposażoną i niezbędne materiały dla uczestników szkolenia, wyżywienie (w 1 dniu: 2 przerwy kawowe w trakcie trwania szkolenia i obiad, w 2 dniu: 2 przerwy kawowe w trakcie trwania szkolenia i obiad)
 
 1. Trzy szkolenia dwudniowe dla pracowników socjalnych wspierające proces zmian organizacyjnych w OPS w Iłowej, ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną, celem poprawy jakości i efektywności działań. Szkolenia wg opisu poniższych modułów szkoleniowych dotyczące:
 1. bezpośredniej pracy socjalnej z klientem pomocy społecznej
 2. pracy środowiskowej
 3. organizowania społeczności lokalnej
 
Moduły szkoleniowe związane z bezpośrednią pracą socjalną z klientem pomocy społecznej (jednostkami i rodzinami), oparte na podejściu – praca na zasobach, której celem wzmacnianie poczucia własnej wartości, podmiotowości i poczucia sprawstwa (empowerment) m.in.: rozpoznawanie potencjału osób i rodzin – odkrywanie ich mocnych stron i zasobów w oparciu, o które powinny być realizowane działania ukierunkowane na zmianę niekorzystnej sytuacji; metodyczne działania bezpośrednie (wyjaśnienie – wspieranie, informowanie – postępowanie wychowawcze, perswazja – wpływanie, nadzorowanie – wpływanie przy użyciu autorytetu, rozszerzanie kontaktów – tworzenie nowych możliwości, strukturyzacja relacji z klientem; procedury pracy z klientem (jednostką i rodziną) nastawione na poznanie siebie, podnoszenie umiejętności rozwiązywania problemów, radzenie sobie z emocjami  (wzmacnianie, modelowanie, przydzielanie zadań, odreagowywanie, relaksacja, przezwyciężanie depresji); wypracowanie planu pracy z klientem, opartego na wykorzystywaniu zasobów i możliwości klientów; analizowanie narzędzi pracy socjalnej, pod kątem możliwości wykorzystywania ich w  pracy z klientem oraz wypracowywanie nowych narzędzi.
Moduły szkoleniowe związane z pracą środowiskową i organizowaniem społeczności lokalnej m.in.: rozpoznawanie zasobów i potrzeb społeczności lokalnej, poprzez badanie i działanie; przygotowywanie planów działania; budowanie sieci relacji i współdziałania; motywowanie i podtrzymywania motywacji; praca z grupami i poprzez grupy; praca z i poprzez wolontariuszy; inicjowanie lokalnych wydarzeń.
Czas trwania szkoleń: 3 szkolenia dwudniowe po 16 godzin dydaktycznych (2 dni po 8 godz.) przy założeniu 4 uczestników szkolenia. Wykonawca  powinien zapewnić: salę szkoleniową odpowiednio wyposażoną i niezbędne materiały dla uczestników szkolenia, nocleg w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym, wyżywienie dla 4 os. (w 1 dniu: obiad, 2 przerwy kawowe w trakcie trwania szkolenia, kolacja; w 2 dniu: śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, 2 przerwy kawowe w trakcie trwania szkolenia i obiad)
Szkolenia powinny odbywać się poza gminą Iłowa w I, II kwartale 2019 r. (dokładne terminy należy ustalić z Zamawiającym).
 
 1. Szkolenie pn. Rozszerzenie wiedzy pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych w zakresie Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych (2 dni po 6 godz.) przy założeniu 9 uczestników. Termin szkolenia II, III kwartał 2019 r. (dokładny termin należy ustalić z Zamawiającym). Miejsce szkolenia: Iłowa lub w odległości do 30 km od Iłowej
 • wyżywienie- 2 przerwy kawowe.
 
 1. Szkolenie pn. Podniesienie wiedzy z zakresu ustawy o pomocy społecznej- stan prawny na obowiązujący w dniu szkolenia.
Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych (2 dni po 6 godz.) przy założeniu 6 uczestników. Termin szkolenia III, IV kwartał 2019 r. (dokładny termin należy ustalić z Zamawiającym). Miejsce szkolenia: Iłowa lub w odległości do 30 km od Iłowej
 • wyżywienie- 2 przerwy kawowe.
 
 1. Szkolenie pn. Wzmocnienie kompetencji pracowników socjalnych z zakresie pracy z osobami bezrobotnymi i niezaradnymi życiowo.
Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych (2 dni po 6 godz.) przy założeniu 4 uczestników. Termin szkolenia III, IV kwartał 2019 r. (dokładny termin należy ustalić z Zamawiającym). Miejsce szkolenia: Iłowa lub w odległości do 30 km od Iłowej
Wykonawca  powinien zapewnić: salę szkoleniową odpowiednio wyposażoną i niezbędne materiały dla uczestników szkolenia, wyżywienie- 2 przerwy kawowe.
 
 1. Szkolenie pn. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych (2 dni po 6 godz.) przy założeniu 7 uczestników. Termin szkolenia III, IV kwartał 2019 r. (dokładny termin należy ustalić z Zamawiającym). Miejsce szkolenia: Iłowa lub w odległości do 30 km od Iłowej
Wykonawca powinien zapewnić: salę szkoleniową odpowiednio wyposażoną i niezbędne materiały dla uczestników szkolenia, wyżywienie- 2 przerwy kawowe.
 
 1. Szkolenie pn. Wzmocnienie umiejętności pracy z rodziną problemową
Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych (2 dni po 6 godz.) przy założeniu  6 uczestników. Termin szkolenia III, IV kwartał 2019 r. (dokładny termin należy ustalić z Zamawiającym). Miejsce szkolenia: Iłowa lub w odległości do 30 km od Iłowej
Wykonawca  powinien zapewnić: salę szkoleniową odpowiednio wyposażoną i niezbędne materiały dla uczestników szkolenia, wyżywienie- 2 przerwy kawowe.
 
Forma prowadzenia szkoleń: warsztatowa, symulacje, studia przypadków, ćwiczenia interakcyjne, psychotesty, mini wykłady, dyskusje moderowane, informacje zwrotne, wypracowywanie standardów odpowiednio do tematyki szkolenia
 
 1. Przeprowadzenie mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej, mającego na celu wspieranie i dynamizowanie procesu zmiany, poprzez udzielanie metodycznego i merytorycznego wsparcia oraz tworzenie płaszczyzny do refleksji i czuwanie nad spójnością procesu zmiany.
Mentoring będzie obejmował m.in.: działania, realizowane przez pracowników socjalnych w odniesieniu do osób/rodzin i ich środowiska życia (społeczności lokalnej, sąsiedztwa), również pod kątem ich spójności; działania związane z reorganizacją struktury ośrodka i przygotowywaniem odpowiednich dokumentów z tym związanych, w szczególności pod kątem tworzenia przestrzeni i odpowiedniej atmosfery dla realizacji pracy socjalnej, związanej m.in. ze współpracą między poszczególnymi działami/pracownikami.
Mentoring będzie miał formę zarówno spotkań z indywidualnymi pracownikami, jak z grupą pracowników (pracowników socjalnych, administracyjnych czy też przedstawicieli kadry zarządzającej).
Mentoring ma być świadczony w miejscu pracy osób objętych tą formą wsparcia tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej
Ilość godzin mentoringu– 50 godzin dydaktycznych w 2018 r. (10 godzin w miesięcznie od VIII do XII) oraz 60 godzin dydaktycznych w 2019 r. (10 godz. miesięcznie) dokładne terminy należy ustalić z Zamawiającym.  
 
Kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
 
3. Termin realizacji zamówienia:
Od VIII 2018 r. do X 2019 r. wg opisu powyższych szkoleń i mentoringu
 
4. Wymagania:
a. Wykonawca powinien prowadzić działalność gospodarczą i posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
b. Wykonawca powinien posiadać wykształcenie min. wyższe magisterskie, odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia szkoleń o podanej tematyce oraz doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie), min. 5 usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu wsparcia społecznego i pomocy społecznej, podobnych zakresem do przedmiotu zamówienia. 
c. Wykonawca przeprowadzi szkolenia i mentoring osobiście lub zapewni odpowiednio przeszkoloną przygotowaną kadrę/trenera posiadającego wykształcenie minimum wyższe magisterskie, odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia szkoleń o podanej tematyce oraz doświadczenie min. 3 letnie w realizacji zbliżonych tematycznie szkoleń z podanego w zapytaniu zakresu;
d. Wykonawca w załączeniu do oferty powinien przedstawić dokumenty poświadczające doświadczenie w  przeprowadzaniu szkoleń o podanej tematyce i mentoringu we wskazanej tematyce m.in.:
podaniem ilości przeprowadzonych szkoleń, podobnych zakresem do przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat np. (poświadczenia, referencje, protokoły odbioru, itp., z treści których będzie jednoznacznie wynikać, że usługi te zostały wykonane należycie).
 
5. Obowiązki Wykonawcy
a.  przygotowanie materiału szkoleniowego adekwatnego do tematyki szkolenia, zawierającego wyczerpujące treści przedmiotowo związane z tematyką szkolenia i przesłanie na adres e-mail ops@ilowa.pl do zatwierdzenia na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia, a następnie przekazanie go uczestnikom szkolenia;
 b. przygotowanie i podpisanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz sprawozdania ze szkolenia;
c.  przygotowanie ankiety dotyczącej nabytych w szkoleniu umiejętności (ankieta przed i po szkoleniu), dokonanie  podsumowania ankiet;
d. zamieszczanie na wszelkich dokumentach dotyczących realizowanej usługi odpowiednich logotypów i informacji dot. współfinansowania projektu przez UE zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020,
e. przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy zlecenia, przepisów prawnych, procedur, standardów oraz innych obowiązujących dokumentów,
 f. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),( publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.)
 
6. Zamawiający dokona oceny ofert wg kryteriów:
Oferty we wstępnej ocenie zostaną sprowadzone pod względem kompletności i spełniania wymogów formalnych.
1) Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę, podając uzasadnienie. Zamawiający nie odpowiada za braki formalne ofert i ich skutek.
2) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane,
w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).
3) Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – max. 70/100 pkt.
Cena – będzie obliczane wg wzoru:
 
Liczba punktów =
 najniższa cena
------------------------------------------------------ x 70 pkt.
            Cena badanej oferty
 
Doświadczenie trenera/liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu podanej powyżej tematyki i w prowadzeniu mentoringu- max 30/100 pkt.
 
Obliczane wg wzoru:
Liczba punktów =
łączna ilość przyznanych punktów w ofercie badanej
--------------------------------------------------------------------------------- x 30 pkt.
max. ilość przyznanych punktów w złożonych ofertach
 
W ramach kryterium pod uwagę będzie brane doświadczenie trenera prowadzącego szkolenia i mentoring, weryfikowane na podstawie oceny doświadczenia.   
Ocena doświadczenia trenerów:
10 pkt – przeprowadził nie mniej niż  5 szkoleń z tematyki danego szkolenia
20 pkt – przeprowadził od 6 do 10 szkoleń z tematyki danego szkolenia
30 pkt – przeprowadził 11  i więcej szkoleń z tematyki danego szkolenia
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.
 
7. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 1. formularz  oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1
 2. dokumenty poświadczające doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń o podanej tematyce i mentoringu.
 3.  Oświadczenie, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (Załącznik nr 2).
 4.  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (Załącznik nr 3).
 5.  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Oświadczenie o dysponowaniu  osobami, przy pomocy których Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia (Załącznik nr 4).
 2.  Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy (Załącznik nr 5).
 3. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (Załącznik nr 7).
 1.  Oświadczenie o braku zobowiązań kapitałowych i osobowych (Załącznik nr 8).
 2.  Oświadczenie o spełnianiu wymagań podmiotowych (Załącznik nr 9).
 
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. należy ją złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie; na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego, W tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w ramach projektu  pn.” Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" lub formie elektronicznej na adres: ops@ilowa.pl wyłącznie skan odpowiednio podpisanej i opieczętowanej oferty, w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej. Proszę zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości.
 2. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 
 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7,
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona.
 
 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Elżbieta Kinal, Katarzyna Siwak- Galik tel. 683774948 email: e.kinal@ilowa.pl, k.siwak@ilowa.pl
 
10. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:
      a) nie wpłynie żadna oferta,
b) wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu ze względu na niezgodność
z treścią niniejszego ogłoszenia lub zawiera błędy formalne lub wady prawne,
c) oferta najkorzystniejsza przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego,
      d) postepowanie obaczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
11. O wyborze oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą zostanie dodatkowo poinformowany o terminie podpisania umowy.
12. Zamawiający informuje, że z Wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna.
13. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1)         Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej (Kolejowa 7, 68-120 Iłowa, telefon kontaktowy: 68 377 49 48).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych: Kinga Zduńska  pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
 
 
Kierownik OPS w Iłowej
Elżbieta Kinal
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kinal
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kinal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-27 13:22:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-27 13:35:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16 11:39:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1766 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony