Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXI/189/2004

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja:

Data wejścia w życie: 2004.12.17

Data podjęcia/podpisania: 2004-12-17

Tytuł aktu:

Utworzenie zakładu budżetowego - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie

Na podstawie:

UCHWAŁA NR XXI/189/2004
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 17 grudnia 2004r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Skwierzyński Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Skwierzynie i utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie oraz nadania mu Statutu.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami ), art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami ) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zmianami ) uchwala się, co następuje:
§ 1
1.Z dniem 31 grudnia 2004r. likwiduje się Skwierzyński Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, działający na zasadzie zakładu budżetowego.
2.Tworzy się z dniem 1 stycznia 2005r. zakład budżetowy pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Skwierzynie. 

§ 2
Rzeczy ruchome oraz związane z nimi prawa majątkowe likwidowanego zakładu budżetowego Skwierzyński Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji :
1.znajdujące się na nieruchomości przy ul. Teatralnej 5. w Skwierzynie, w budynkach filii Biblioteki Miejskiej w Murzynowie, Trzebiszewie i Świniarach,  przeznacza się na wyposażenie nowo powstałej instytucji kultury Skwierzyński Ośrodek Kultury,
2.pozostałe rzeczy ruchome oraz związane z nimi prawa majątkowe, mieszczące się na nieruchomościach przy ul. Sportowej 1. w Skwierzynie, ul. Gorzowskiej 19 w Skwierzynie, na terenie stanicy wodnej przy ul. Przybrzeżnej w Skwierzynie oraz przy ul. Sportowej 7. w Murzynowie, przeznacza się na wyposażenie nowo utworzonego zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie.
§ 3
Pracownicy likwidowanego Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skwierzynie zatrudnieni w dziale sportu i rekreacji stają się pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie, a pozostali pracownicy stają się pracownikami nowo powstałej instytucji kultury Skwierzyński Ośrodek Kultury.
§ 4
Nadaje się Statut zakładowi budżetowemu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie w następującym brzmieniu :

Treść:

STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SKWIERZYNIE
 
1. Postanowienia ogólne
1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie, zwany dalej „OSiR”, jest samorządową jednostką organizacyjną utworzoną do wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
2) OSiR działa na podstawie:
a)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 539, z późn. zmianami)
b)ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t. jedn. Dz. U. z  2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zmianami)
c)ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami)
d)niniejszego statutu.
3) Siedziba OSiR mieści się przy ul. Sportowej 1 w Skwierzynie, a terenem działania jest obszar gminy Skwierzyna.
4) OSiR używa pieczęci podłużnej z napisem:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Skwierzynie
ul. Sportowa 1
66-440 Skwierzyna

2. Cele, zadania i zakres działalności
Do podstawowych zadań OSiR należą:
1)gospodarowanie terenem i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi znajdującymi się na terenie OSiR przy ul. Sportowej 1 w Skwierzynie,
2)gospodarowanie terenem i urządzeniami rekreacyjnymi na terenie  campingu przy ul. Gorzowskiej 19 w Skwierzynie,
3)gospodarowanie terenem i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi znajdującymi się na terenie stanicy wodnej przy ul. Przybrzeżnej  w Skwierzynie,
4)gospodarowanie terenem i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi znajdującymi przy ul. Sportowej 7.w Murzynowie,
5)udostępnianie administrowanych terenów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych:
a)klubom i  związkom sportowym
b)organizacjom kultury fizycznej,
c)organizacjom społecznym i zawodowym,
d)osobom fizycznym
6)świadczenie usług z zakresu sportu, turystyki i rekreacji zleconych przez gminę lub inne podmioty.
7)świadczenie usług transportowych i innych.
 
3. Zarządzanie i organizacja
1) Działalnością OSiR kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Skwierzyna.
2) Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
3) Dyrektor zarządza działalnością OSiR i reprezentuje go na zewnątrz.
4) Szczegółową organizację OSiR określa regulamin opracowany przez dyrektora zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Skwierzyna. Schemat ideowy OSiR stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
4. Majątek i finanse
1) OSiR jest zakładem budżetowym prowadzącym działalność finansową na zasadach określonych ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami).
2) OSiR może prowadzić działalność gospodarczą, w ramach zadań użyteczności publicznej, tj. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
3) Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.
4) OSiR prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach środków własnych i uzyskanych z prowadzonej działalności statutowej, gospodarczej, dotacji oraz innych źródeł
5) Do składania oświadczeń woli w imieniu OSiR w zakresie praw i obowiązków oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na działalność upoważniony jest dyrektor, w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skwierzyna.
 
5. Zmiany w statucie następują w trybie określonym dla jego nadania.
 
§ 5
Traci moc uchwała Nr XVIII/207/1996 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 5 czerwca 1996r. w sprawie Statutu Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w Skwierzynie oraz połączenia Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Skwierzynie.
 

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skwierzyna.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
                                   
                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                                       Wiesław Kasperski