ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Nr 2 w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin rady rodziców

Akapit nr 1 - brak tytułu

REGULAMIN RADY RODZICÓW
PRZEDSZKOLA NR 2 W KROŚNIE ODRZ.
                                              
           
Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r, o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010)
 
 
 
         KROSNO ODRZAŃSKIE, 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU
 
 
 
 
I. Postanowienia wstępne
 
1. Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowiącym społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
 
2. Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 
3. Rada rodziców posługuje się pieczątką:
 
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 2
ul. Krzywoustego 2
66-600 Krosno Odrzańskie
 
 
II. Skład, struktura rady, tryb powoływania członków
 
1. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.
 
2. W wyborach, o których mowa w ust. 1 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 
3. W skład Rady Rodziców  wchodzą także pozostali członkowie trójek oddziałowych.
 
4. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
 
         * złożenia rezygnacji,
         * odwołania na wniosek rodziców, członków rady, po uprzednim   przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
         * przejścia dziecka do innej placówki oświatowej (przedszkole, szkoła).
 
5. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75 % członków rady.
 
6. Działalnością Rady kieruje przewodniczący rady wspólnie z wiceprzewodniczącym, sekretarzem i skarbnikiem.
 
8. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców, Rada powołuje Prezydium Rady.
Prezydium Rady stanowi organ wykonawczy Rady.
 
9. W skład Prezydium wchodzą:
 
         * przewodniczący,
         * wiceprzewodniczący,
         * sekretarz,
         * skarbnik
 
10. Rada rodziców powołuje Komisję rewizyjną w liczbie 2-3 członków.
z pozostałych członków Rady.
 
11. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
 
 
III. Cele, zadania i kompetencje rady
 
1. Do zakresu działania Rady Rodziców należy w szczególności:
 
a) współudział w realizacji zadań przedszkolnych, a w tym:
         * organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji   programu rozwoju przedszkola,
         * popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach          dydaktycznych,
         * pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji        placówki, w podnoszeniu jakości pracy,
         * organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola,
         * podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz      placówki,
         * wzbogacenie wyposażenia przedszkola,
         * współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
         * organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
         * pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,
         * udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej,      turystycznej i sportowej dzieci,
         * wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie   z tradycją środowiska i regionu,
         * rozwijanie, z pomocą rady pedagogicznej, poradnictwa       wychowawczego dla rodziców,
         * udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce,
 
b) uchwalanie regulaminu Rady,
 
c) uchwalanie preliminarzu budżetowego Rady na dany rok szkolny,
 
d) opiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola,
 
e) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola składanego przez Dyrektora,
 
f) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania (w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania),
 
g) współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
 
 
2. Rada ponadto może:
 
a) występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela. Wnioski kierowane  przez Radę mają dla organu charakter wiążący,
 
b) z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan placówki i występować z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę ( np. w sprawie organizacji zajęć dodatkowych),
 
c) w celu wspierania działalności przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 
 
IV. Organizacja pracy
 
1. Rada wykonuje swoje zadania z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.
 
2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezydium Rady poprzez ogłoszenie terminu spotkania ( z wyprzedzeniem 7 - dniowym ), z wyznaczeniem miejsca posiedzenia i porządku obrad.
 
Ogłoszenie wywieszane jest przez przewodniczącego rady lub sekretarza na tablicy przy wejściu do przedszkola. Rodzice otrzymują również pisemne zaproszenie poprzez dzieci.
 
3. Dodatkowe posiedzenia Rady mogą być zwoływane z inicjatywy własnej prezydium rady lub na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady.
 
4. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Przedszkola.
 
5. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
 
V. Tryb podejmowania uchwał
 
1. Uchwały Rady zapadają większością głosów oddanych.
 
2. Uchwały Rady w sprawie przyjęcia regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów oddanych.
 
3. Uchwały Rady są zaprotokołowane przez sekretarza Rady.
 
4. Decyzją dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów, członków obecnych na zebraniu Rady.
 
VI. Sposób dokumentowania posiedzeń.
 
1. Zebrania Rady są protokołowane przez sekretarza Rady i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii palcówki.
 
2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni.
 
Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant.
 
3. Na następnym zebraniu odczytuje się ostatni protokół. Rada decyduje o wprowadzeniu ewentualnych zgłoszonych do protokołu poprawek i przyjmuje go.
 
VII. Prawa i obowiązku Prezydium i Członków Rady
 
Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest:
 
1. kierowanie całokształtem prac rady rodziców,
2. opracowywanie projektu planu wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola,
3. współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy,
4. zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców,
5. kierowanie działalnością finansową rady rodziców,
6. założenie konta w banku wraz ze skarbnikiem,
7. dokonywanie operacji finansowych na koncie bankowym rady rodziców,
8. przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola.
 
Zadaniem skarbnika jest:
 
1. czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców,
2. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,
3. dokonywanie wpłat gotówki na konto,
4. dokonywanie przelewów i wypłat z konta,
3. co kwartał podawanie do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych rady.
 
Zadaniem sekretarza jest:
 
1. sporządzanie protokołów z posiedzeń rady, wywieszanie zawiadomień o terminach posiedzeń rady i porządku obrad,
2. załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością rady.
 
Zadaniem komisji rewizyjnej jest:
 
1. dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie rady rodziców i zdawanie sprawozdania na forum rady oraz informowanie o tym ogół rodziców.
2. kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
 
VIII. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców
 
1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustalonych na posiedzeniu rady.
 
2. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu Rady prowadzi skarbnik- osoba upoważniona przez ogół Rady.
 
3. Rodzice dokonują wpłaty dobrowolnej składki na konto Rady Rodziców w wybranym Banku.
 
5. Wydatki z funduszu Rady dokonywane są w myśl uchwał Rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez przewodniczącego rady i skarbnika.
Rada dokonuje większości operacji finansowych za pośrednictwem konta bankowego (przelewy).
 
6. Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:
         * organizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci,
         * finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
         * finansowanie materiałów dydaktycznych dla dzieci (książki, płyty,         zabawki itp.),
         * finansowanie innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rady.
 
IX. Postanowienia końcowe
 
1. W realizacji swoich zadań Rada Rodziców współpracuje z funkcjonującą w przedszkolu Radą Pedagogiczną.
 
2. Działalność rady rodziców musi być zgodna z obowiązującym prawem.
 
3. Jeżeli uchwały i decyzje rady są sprzeczne z interesem placówki, Dyrektor zawiesza ich wykonanie.
 
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
P2 Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Stefańczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Stefańczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-05 09:24:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-05 09:24:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-05 09:36:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
598 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »