ˆ

Zamówienia publiczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA NR 3 W LUBSKU

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA NR 3 W LUBSKU
 
 
Lubsko, 2017-09-20
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)., informuję, że w prowadzonym przez:
Przedszkole Nr 3
68-300 Lubsko
ul. Baśniowa 1
postepowaniu o zamówienie publiczne na „ Zakup i dostawę miału węglowego na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Lubsku” w trybie zapytania ofertowego Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:
 
CARBOPOL Skład Opału
Tomasz Czarnota
ul. Żagańska 74A 68-120 Iłowa
 
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę tj. 15.570,- zł brutto całości zamówienia , w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.
 
Jednocześnie informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu brali udział:
 
 1. „ CARBOPOL” Skład Opału Tomasz Czarnota ul. Żagańska 74a 68-120 Iłowa
Cena oferowana brutto całości zamówienia : 15.570,- zł .
 1. „Węgiel- Drewno- Kruszywo” Paweł Zieliński ul. Budowlanych 3 68-300 Lubsko
Cena oferowana brutto całości zamówienia: 15.780,- zł .
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie uzgodnienia warunków dostawy miału w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Orzechowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Krzyszowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-22 17:02:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Orzechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-22 17:03:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Orzechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-17 14:26:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowa na zakup i dostawę miału węglowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedszkole Nr 3                                                                                                                                                         Lubsko, 2017-09-04
68-300 Lubsko
ul. Baśniowa 1
tel./fax 68 457-18-75
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku kieruje zapytanie ofertowe o podanie ceny zakupu 1 tony miału węglowego wraz z dostawą i rozładunkiem.
 
Zamawiający
 
Przedszkole Nr 3
68-300 Lubsko
ul. Baśniowa 1
tel./fax 68 457-18-75 e-mail:
NIP 928-20-64-291 REGON 080488551
 
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 30 ton miału węglowego do Przedszkola Nr 3 w Lubsku wraz z dostarczeniem i rozładunkiem.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
 • wartość opałowa – 22 MJ/kg
 • inne:
- partia dostawy min.5 ton jednorazowo;
- cena zakupu obejmuje koszt miału węglowego. koszt transportu i rozładunku.
 1. Opał powinien być składowany pod zadaszeniem lub przykryciem.
 2. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie od 21.09. 2017 roku , od poniedziałku do piątku w godz. 7.3o- 15.3o.
 3. W ofercie proszę wskazać cenę brutto zamówienia.
 
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 dni od daty złożenia zamówienia w okresie od 21.09.2017 roku do wyczerpania dostaw przedmiotu zamówienia.
 
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania :
Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmy;
 • posiadać datę sporządzenia;
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
 1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres : Przedszkole Nr 3 68-300 Lubsko ul. Baśniowa 1 do dnia 20 września 2017 roku do godz. 12.oo wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2017 roku o godz. 12.15 w siedzibie Przedszkola Nr 3 w Lubsku.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane .
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
 1. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
- kryterium oceny ofert – najniższa cena.
 
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów.
 
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku Małgorzata Krzyszowska.
Numer telefonu : 68-457-18-75; 68 457-18-76
Adres e-mail:
 
 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. Wzór formularza ofertowego.
 
 
 
………………….............................................
( pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Orzechowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Krzyszowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-04 20:55:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Orzechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-04 20:57:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Orzechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-04 20:57:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1006 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA NR 3 W LUBSKU
Lubsko, 2017-02-20
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)., informuję, że w prowadzonym przez:
Przedszkole Nr 3
68-300 Lubsko
ul. Baśniowa 1
postepowaniu o zamówienie publiczne na „ Zakup i dostawę miału węglowego na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Lubsku” w trybie zapytania ofertowego Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:
 
CARBOPOL Skład Opału
Tomasz Czarnota
ul. Żagańska 74A 68-120 Iłowa
 
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wybranego Wykonawcy zawierała najniższą cenę całości zamówienia , w związku z powyższym została uznana za najkorzystniejszą.
 
Jednocześnie informuję, że w wyżej wymienionym postępowaniu brali udział:
 1. WĘGLOPASZ Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań.
 2. „ CARBOPOL” Skład Opału Tomasz Czarnota ul. Żagańska 74a 68-120 Iłowa.
 3.  „Węgiel- Drewno- Kruszywo” Paweł Zieliński ul. Budowlanych 3 68-300 Lubsko.
Małgorzata Krzyszowska
dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Orzechowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Krzyszowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-23 13:34:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Orzechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-23 14:26:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Orzechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-04 20:45:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta zakup miału węglowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubsko, 2017-01-31    
Przedszkole Nr 3                                                                                    
68-300 Lubsko
ul. Baśniowa 1
tel./fax 68 457-18-75
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku kieruje zapytanie ofertowe o podanie ceny zakupu 1 tony miału węglowego wraz z dostawą i rozładunkiem.
 
Zamawiający
 
Przedszkole Nr 3
68-300 Lubsko
ul. Baśniowa 1
tel./fax 68 457-18-75 e-mail:
NIP 928-20-64-291 REGON 080488551
 
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 ton miału węglowego do Przedszkola Nr 3 w Lubsku wraz z dostarczeniem i rozładunkiem.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
 • wartość opałowa – 22 MJ/kg
 • inne:
- partia dostawy min.5 ton jednorazowo;
- cena zakupu obejmuje koszt miału węglowego. koszt transportu i rozładunku.
 1. Opał powinien być składowany pod zadaszeniem lub przykryciem.
 2. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie od 28.02. 2017 roku , od poniedziałku do piątku w godz. 7.3o- 15.3o.
 3. W ofercie proszę wskazać cenę brutto zamówienia.
 
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 dni od daty złożenia zamówienia w okresie od 28.02.2017 roku do wyczerpania dostaw przedmiotu zamówienia.
 
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania :
Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmy;
 • posiadać datę sporządzenia;
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
 1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres : Przedszkole Nr 3 68-300 Lubsko ul. Baśniowa 1 do dnia 17 lutego 2017 roku do godz. 12.oo wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej.
 2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 12.15 w siedzibie Przedszkola Nr 3 w Lubsku.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane .
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 
 1. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
- kryterium oceny ofert – najniższa cena.
 
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów.
 
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku Małgorzata Krzyszowska.
Numer telefonu : 68-457-18-75; 68 457-18-76
Adres e-mail:
 
 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. Wzór formularza ofertowego.
 
 
 
………………….............................................
( pieczęć i podpis dyrektora przedszkola)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Krzyszowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Krzyszowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-04 14:48:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Orzechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-04 14:51:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Orzechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-05 15:48:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
973 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »