ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-08 20:48:46 przez Anna Orzechowska

Akapit nr - brak tytułu

 Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Nr 3 w Lubsku
Przedszkole Nr 3 w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Nr 3 w Lubsku.
 • Data publikacji strony internetowej: 2012-02-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:
 • obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.09.10 nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu;
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-11
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Małgorzata Krzyszowska
 • e-mail: 
 • telefon: 535 656 085
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Lubsku
 • Adres: Przedszkole Nr 3 w Lubsku ul. Moniuszki 36 68-300 Lubsko
 • E-mail: 
 • Telefon: 535 656 085
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 • Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę od strony ul. Moniuszki, dwustopniowe schody oraz podwójne drzwi wejściowe- otwierane ręcznie.
 • Osoba niepełnosprawna ruchowo , poruszająca się na wózku inwalidzkim może dostać się do budynku wyłącznie z pomocą asystenta.
 • Drzwi wejściowe z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 • Budynek jest trzypoziomowy ( parter, I piętro , II piętro) . Przedszkole znajduje się na parterze.  
 • Na drzwiach wejściowych usytuowany jest dzwonek .Dzwonek zamontowany jest na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego także przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Po skorzystaniu z dzwonka, do interesanta wychodzi pracownik przedszkola i pyta o cel wizyty i dalej przekazuje informuję dyrektorowi przedszkola.
 • Korytarz ( szatnia) przystosowany jest do przemieszczania się osób na wózkach inwalidzkich. 
 • Budynek posiada drzwi przeciwpożarowe wyposażone w blokadę przed zamykaniem się.  
 • W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 • W odległości 35 m od przedszkola znajdują się cztery miejsca parkingowe bez wydzielonych  miejsc  dla osób niepełnosprawnych. 
 • Za zgodą dyrektora do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Do części administracyjnej przedszkola ( sekretariat, gabinet dyrektora ) prowadzą schody ( 17 stopni). W tej części nie ma windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów. Interesanci niepełnosprawni ruchowo obsługiwani są na parterze.
 Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Strona www.p3.lubsko.pl  udostępnia dwie niezależne funkcjonalności:
 • Widżet dostępności witryny UserWay obsługiwany przez dedykowaną usługę dostępności. Oprogramowanie to pozwala Przedszkolu Nr 3 w Lubsku poprawić zgodność z Wytycznymi Dotyczącymi Dostępności Treści Internetowych (WCAG 2.1).
 • Funkcję bezpośredniego przechodzenia do najważniejszych treści strony, tj. do menu nawigacyjnego, treści głównej oraz do sekcji danych kontaktowych.
Kolejność włączania w/w funkcji za pomocą klawiatury jest następująca:
 • Pierwsze naciśnięcie klawisza Tab powoduje pojawienie się na ekranie uproszczonego menu dostępności widżetu ułatwień dostępu UserWay.
 • Wybranie w powyższym menu poprzez naciśnięcie klawisza Enter pierwszej dostępnej opcji („przejdź do głównej zawartości") a następnie naciśnięcie klawisza Tab powoduje pojawienie się opcji bezpośredniego przejścia do najważniejszych treści strony (menu, treść, dane kontaktowe).
Włączanie widżetu ułatwień dostępu UserWay.
Widżet dostępności witryny UserWay można włączyć, klikając ikonę menu dostępności wyświetlaną w prawym rogu strony lub bezpośrednio po załadowaniu się strony naciskając na klawiaturze klawisz Tab. Dla osób korzystających z nawigacji za pomocą klawiatury powinien to być pierwszy wybrany element. 
Gdy menu pojawi się na ekranie, pozwoli na następujące funkcje (wariant menu jest zależny od tego czy użyto myszki czy klawisza Tab):
Menu uproszczone dostępne po naciśnięciu klawisza Tab pozwala na następujące funkcje:
 • przejście do pełnej treści strony internetowej,
 • szybkie włączenie najważniejszych funkcji dla osób niedowidzących,
 • włączenie pełnego menu wszystkich funkcji widżetu UserWay.
Menu pełne dostępne po kliknięciu ikony menu dostępności (lub po wybraniu funkcji pełnego menu w menu uproszczonym) pozwala na następujące funkcje:
 • włączenie nawigacji klawiaturą,
 • włączenie głosowego czytnika treści strony (3 prędkości czytania),
 • włączenie funkcji kontrastu i widoczności elementów strony (4 warianty),
 • włączenie funkcji podświetlania linków na stronie,
 • włączenie funkcji zwiększającej teksty na stronie (4 wielkości czcionki),
 • włączenie funkcji zwiększającej odstępy między literami (3 wartości),
 • włączenie funkcji zatrzymującej animacje na stronie,
 • włączenie funkcji zmieniającej czcionkę na bardziej czytelną,
 • włączenie funkcji zwiększającej kursor myszki oraz linijkę ułatwiającą czytanie (2 warianty),
 • włączenie funkcji pozwalającej na otwarcie dodatkowego okna zawierającego strukturę i wszystkie elementy całej strony internetowej i umożliwiającej wygodne przejście do wybranego elementu strony internetowej.
Na stronie internetowej placówki w linku Deklaracja dostępności umieszczono informację o Przedszkolu Nr 3 w Lubsku w języku łatwym do czytania -ETR.
Inne informacje i oświadczenia
Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 
Załączniki:
« powrót do poprzedniej strony