ˆ

Kluczowe osoby

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakres obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 3 w Lubsku

Informacja ogłoszona dnia 2016-02-11 13:01:33 przez Anna Orzechowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
 2. Dyrektor przedszkola:
 • kieruje przedszkolem, jako jednostką samorządu terytorialnego;
 • jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 • jest organem nadzoru pedagogicznego;
 • jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
 • reprezentuje przedszkole  na zewnątrz.
3.  Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
4.  Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole w obiekcie i poza obiektem do nich należącym:
 • organizuje szkolenia pracowników w tym zakresie;
 • organizuje przeglądy techniczne budynku oraz prace konserwacyjno – remontowe;
 • zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • egzekwuje od pracowników przedszkola przestrzeganie ustalonego w nim porządku pracy oraz dbałość o czystość i estetykę;
 • realizuje zalecenia organów sprawujących kontrolę w tym zakresie.
5.  Dyrektor przedszkola:
1) kieruje działalnością opiekuńczo- wychowawczą i dydaktyczną , a w szczególności:
 • kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości pracy;
 • przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu  dokumentacji pedagogicznej;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 • dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 • współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców;
 • stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń  i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza  i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo – opiekuńczej  w przedszkolu;
 • udziela na wniosek rodziców , po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnienie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania;
 • organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach określonych    w statucie  i decyduje o jej zakończeniu;
 • zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają;
 • dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem  i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego;
 • powołuje komisję rekrutacyjną, gdy zachodzi taka konieczność;
 • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczychi organizacyjnych;
 • umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
 • opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;
 • skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola z zachowaniem zasad określonych w § 23 statutu.
2) organizuje działalność przedszkola , a w szczególności:
 • opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;
 • przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńcze, wychowawcze  i dydaktyczne;
 • zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno- sanitarnego;
 • bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkolnym i placu przedszkolnym;
 • dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 • egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałość o estetykę i czystość;
 • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;
 • opracowuje projekt planu finansowego przedszkola;
 • dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • dokonuje co najmniej dwa razy w roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;
 • organizuje prace remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
 • powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola;
 • odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • prowadzi kontrolę zarządczą zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
 • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
 • decyduje o skierowaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy  w jednostkach  samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
 • opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
 • dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
 • przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom  i pracownikom administracji i obsługi przedszkola;
 • występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli  i pracowników;
 • udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy;
 • załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 • wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 • wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 • przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
 • dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 • odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym;
 • współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
6. W wykonywaniu zadań dyrektor współdziała z radą pedagogiczną  i radą rodziców, a w szczególności:
 • zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;
 • w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
7. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej  i wychowawczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych  z posiadaną dokumentacją.
 
8. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora przedszkola.
 
9. Dyrektor współpracuje  z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty i aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 
10. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora, o ile dyrektor zgłosi taką potrzebę i uzyska na to zgodę  organu prowadzącego placówkę .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Krzyszowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Krzyszowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-11 12:33:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Orzechowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-11 13:01:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Orzechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-15 15:04:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11894 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony