ˆ

Kluczowe osoby

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakres obowiązków nauczycieli Przedszkola Nr 3 w Lubsku

Informacja ogłoszona dnia 2016-02-11 13:01:33 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków.
 4. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego zgodnym  z podstawą programową, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy , szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 5. Zgodnie z art. 41 ust. 2 Karty Nauczyciela nauczyciel obowiązany jest realizować:
  • zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne prowadzone bezpośrednio z dziećmi;
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć , samokształceniem i  doskonaleniem zawodowym.
 6. Do zadań nauczyciela należy:
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu  w przedszkoli i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
  • prowadzenie analizy gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ;
  • przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6-letnich;
  • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z obowiązującymi programami, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość:
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • prowadzenie dokumentacji współpracy z rodzicami;
  • nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków  i utrzymuje stały kontakt z ich rodzicami ;
  • współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.
  • w celu realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych i organizacyjnych nauczyciele mają przydzielane na posiedzeniu rady pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny dodatkowe zadania służbowe według potrzeb i umiejętności poszczególnych osób;
  • nauczyciel przyjmuje pełną odpowiedzialność za efekty swojej pracy, którymi ma obowiązek wykazać się przed dyrektorem i rodzicami ;
  • do obowiązków nauczyciela należy też odpowiedni dobór metod i form pracy, środków edukacyjnych dostosowanych do możliwości rozwojowych każdego wychowanka oraz znajomość wdrażanego w pracy programu;
  • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, samokształcenie, doskonalenie warsztatu pracy, czytelnictwo pedagogiczne i innowacje;
  • dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy edukacyjnych oraz troska  o estetykę pomieszczeń przedszkola;
  • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
  • współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających  w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego  w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania  i rozwoju;
  • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
  • korzystanie w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i innych nauczycieli;
  • nieujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, rodziców, nauczycieli, a także innych pracowników placówki;
  • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczo – dydaktycznym , kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • rzetelne i terminowe realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
  • przestrzeganie dyscypliny pracy zgodnie z regulaminem pracy, przepisami bhp i p.poż.
  • realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.
 7. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
  • ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
  • włączanie ich w działalność przedszkola.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 3 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Krzyszowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Krzyszowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-11 12:54:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-11 13:01:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Orzechowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-15 15:04:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony