ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-03-17 15:18:48 przez Anna Orzechowska

Akapit nr - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 3 z siedzibą ul. Moniuszki 36 68-300 Lubsko reprezentowane przez dyrektora- Małgorzatę Krzyszowską.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marek Biedak. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.I lit. c ogólnego rozporządzenia/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie- Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych. w placówce.
 4. Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt zatwierdzonych przez Państwowe Archiwum w Zielonej Górze lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wykazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy- dane przechowywane będą możliwe najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi.
 5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
 6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymaganiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualnie konsekwencje niepodania danych.
 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
  1) osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2) podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 8. Administrator nie przekazuje, ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowych.
 9. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
 10. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do:
  1) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  3) przenoszenia danych;
  4) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych;
  5) w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych- prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody przed jej cofnięciem.