ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogólne informacje o przedszkolu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-02-15 14:31:46 przez Anna Orzechowska

Akapit nr - brak tytułu

OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU
Przedszkole Nr 3 w Lubsku powołane zostało na podstawie orzeczenia organizacyjnego Nr 4/75. Pierwsza siedziba placówki znajdowała się przy ul. XX-Lecia 16a.
Od 01.09. 1981 roku do 31.08.2019 roku funkcjonowało w budynku przy ulicy Baśniowej 1.
Od 01.09.2019 roku przedszkole zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubsku i znajduje się w wydzielonej części parteru.
 
Przedszkole działa w oparciu o statut zatwierdzony przez radę pedagogiczną oraz arkusz organizacji przedszkola zatwierdzany rokrocznie przez organ prowadzący.
Dochodami własnymi placówki są opłaty za dodatkowe godziny opiekuńcze.
 
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
 
 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się , co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji .
 
 1. Zadaniem przedszkola jest:
 
 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 1. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 2. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 3. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 4. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 5. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 6. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 7. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 8. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 9. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 10. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 11. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 12. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 13. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 14. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 15. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego –kaszubskiego;
 16. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 
 1. Przedszkole oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
 2. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
 3. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się przestrzeganie warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
 5. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
 1. rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
 2. nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
 3. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym, w razie potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę dziecka.
 1. Rodzic ma prawo znać diagnozę swojego dziecka oraz indywidualny program wspomagania i korygowania jego rozwoju określony przez nauczyciela.
 2. Ze względu na dobro dzieci , należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.
 3. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym jest włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy.
 4. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola , należy brać pod uwagę , jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lubsko.
 5. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:
 
 1. systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych;
 2. informują rodziców o sukcesach i kłopotach dzieci , a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
 3. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. wspólnie organizują wydarzenia , w których biorą udział dzieci.
 
 
DODATKOWE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU
 
Przedszkole Nr 3 w Lubsku jest jedną z czterech tego typu w mieście. Po przeniesieniu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubsku do dyspozycji placówki jest wydzielona część parteru. W wydzielonej części znajdują się cztery sale zabaw, pomieszczenie socjalno-magazynowe. Na półpiętrze znajduje się sekretariat przedszkola , gabinet dyrektora oraz pokój zajęć specjalistycznych ( logopedy, olinofrenopedagoga, terapeuty pedagogicznego).
 
W przedszkolu szczególną uwagę zwraca się na rozwój zawodowy nauczycieli. Dokształcająca się i doskonaląca kadra pedagogiczna ma ogromny wpływ na proces zmian. Jej efektem są realizowane innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie. Stosowane są również nowoczesne metody i formy wykorzystywane w pracy z dziećmi i współpracy z dorosłymi.
 
Należą do nich:
 
Metody wspomagające rozwój dziecka:
 1. zabawy w kręgu , czyli stymulacja integracyjna;
 2. metody rozwijające świadomość ciała Weroniki Sherborn’e;
 3. zabawy paluszkowe, wierszyki- masażyki;
 4. kinezjologia edukacyjna P. Dennisona ( gimnastyka mózgu);
 5. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
Metody rozwijające aktywność dziecka:
 
 1. pedagogika zabawy;
 2. muzykoterapia;
 3. metoda A. I M. Kniessów;
 4. metoda K. Orffa;
 5. zabawy grafomotoryczne;
 6. drama;
 7. zabawy rytmiczne
 8. techniki plastyczne;zabawy badawcze.
 
Alternatywne metody nauki czytania:
 
 1. „Wprowadzenie dziecka w świat pisma „ – Ireny Majchrzak;
 2. „ Naturalna Nauka Języka” – Elżbiety Czerwińskiej;
 3. „ Wprowadzenie dziecka w świat liter i głosek” – Bronisława Rocławskiego
 4. „ Metoda Dobrego Startu” – Marty Bogdanowicz.
Zaletą przedstawionych metod jest fakt, że nie ograniczają one wieku, w jakim dziecko może rozpocząć naukę czytania i z powodzeniem mogą być stosowane w pracy z dziećmi 3,4- letnimi.
 
Ważną rolę w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym odgrywają techniki i ćwiczenia relaksacyjne.
 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzina i przedszkole to dwa środowiska wychowawcze , które w sposób szczególny oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem i dostrzeżeniem w rodzicach przyjaciół i współpartnerów w wychowaniu dziecka.
 
 Dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami przynosi korzyści każdej placówce oświatowej. Udział rodziców w działalności przedszkola pozwala im zrozumieć zasady jego funkcjonowania, problemy, specyfikę. Rodzice nie postrzegają siebie, jak „ niechcianych petentów”, lecz jak cennych partnerów.
 
Tak traktowani rodzice mają przyjazny stosunek do przedszkola , czują się współodpowiedzialni za jego funkcjonowanie, nie żałują czasu i środków na polepszenie i uatrakcyjnienie jego działalności.
Nowoczesna placówka dostrzega również potrzebę uznania rodziców za równorzędnych partnerów w kierowaniu procesem wychowawczym. Stąd niezmiernie ważnym jest integrowanie z rodzicami zabiegów wychowawczych.
 
Wobec rodziców nasze przedszkole pełni rolę wspomagającą i integrującą zabiegi wychowawcze poprzez:
 1. dostarczanie wiedzy pedagogicznej i uwrażliwianie na potrzeby i możliwości dziecka;
 2. informowanie na bieżąco o jego postępach, wskazując osiągnięcia , powodzenia, podejmowane próby działania;
 3. uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w domu.
Współpraca z rodzicami przybiera następujące formy:
 1. rodzice mają do przedszkola wstęp w każdym momencie, gdy uznają to za stosowne;
 2. bezpośrednie kontakty nauczycieli z rodzicami podczas przyprowadzania i odbioru dzieci;
 3. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
 4. udzielanie informacji o postępach lub trudnościach dziecka, pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów wychowawczych, wspólne ustalanie sposobu postępowania;
 5. udział rodziców w spotkaniach integracyjnych prowadzonych metodami aktywnymi według planów współpracy w każdym oddziale wiekowym;
 6. pomoc rodziców w przygotowywaniu imprez, uroczystości przedszkolnych oraz wyjazdów okolicznościowych dzieci;
 7. możliwość uzyskania indywidualnej porady lub spotkań o charakterze terapeutycznym w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez rodziców;
 8. uczestniczenie rodziców w zebraniach edukacyjno- warsztatowych, spotkaniach odbywających się z udziałem nauczycieli i specjalistów.
 
Przedszkole ma opracowane i z sukcesem wdrażane programy działalności wychowawczej w zakresie adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych i szkolnych, dobrego zachowania się dzieci w przedszkolu oraz prorodzinny.
 
Etapy i formy współpracy między dorosłymi w przedszkolu:
 • badanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola;
 • ustalanie zasad kontaktu i współpracy;
 • rozmowy z rodzicami;
 • pedagogizacja rodziców;
 • codzienny kontakt z przedszkolem;
 • spotkania integracyjne prowadzone metodami aktywnymi;
 • zebrania organizacyjne;
 • kontakty i spotkania indywidualne;
 • dobrze funkcjonujący system wymiany informacji.
Przedszkole oprócz dobrze zorganizowanej współpracy z rodzicami stara się uatrakcyjnić pobyt dzieci w przedszkolu poprzez współpracę z różnymi osobami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym pomimo dalszego położenia placówki od centrum miasta.
 
INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU
 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok , organ prowadzący określa zasady i tryb funkcjonowania przedszkola w okresie przerwy wakacyjnej.
 2. Pracujemy w godzinach od 6.oo do 16.oo w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 9.oo do 14.oo ( 5 godzin); bezpłatne nauczanie i wychowanie w przedszkolu to 6 godzin od 9.oo do 15.oo.
 4. W przedszkolu dzieci mogą korzystać z jednego posiłku ( obiad dwudaniowy), dwóch ( śniadanie , obiad lub obiad , podwieczorek), trzech ( śniadanie , obiad, podwieczorek).
 5. Posiłki przyrządzane są przez firmę cateringową .
 6. Zasady wnoszenia opłat za przedszkole ustala Rada Miejska w Lubsku.
 7. Opłaty za przedszkole obejmują opłatę za dodatkowe godziny opiekuńcze w wysokości 1,- zł za każdą godzinę oraz opłatę za wyżywienie dziecka, którą w całości ponoszą rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka.
 8. Przedszkole przygotowane jest do przyjęcia 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat w czterech oddziałach wiekowych. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch nauczycielek, które pracują zmianowo. Starsze woźne współpracują z nauczycielkami między innymi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, ponadto w grupie dzieci 3-letnich zatrudniona jest na stałe pomoc nauczyciela.
 9. W przedszkolu zatrudniony jest logopeda, ponadto nauczyciele mają dodatkowe uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych.
 10. Językiem nowożytnym nauczanym w przedszkolu jest język angielski.
 11. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Kadencja dyrektora trwa 5 lat.
 12. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie jego zadań statutowych dotyczących opieki, wychowania i kształcenia. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkoli.
 13. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.
 
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do placówki dziecko , które ukończyło 2,5 roku.
 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie w przedszkolu, albo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 4. Dzieci 3, 4,5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego.
 5. Wychowankowie przedszkola mają prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a ponadto swoje obowiązki określone w statucie przedszkola oraz programie wychowawczym.
 
RODZICE
 
W przedszkolu rodzice mają swoje prawa i obowiązki określone w statucie przedszkola.
 
1. Rodzice mają prawo do:
 1. zapoznania z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny oraz planami pracy poszczególnych oddziałów;
 2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;
 3. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 5. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać;
 6. wyrażania i przekazywania nauczycielom i dyrektorowi wniosków i uwag z obserwacji pracy przedszkola;
 7. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli w radzie rodziców;
 8. wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych poprzez swoich przedstawicieli w radzie rodziców;
 9. wzbogacenia ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
 10. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych itp.
 11. zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem , aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
 12. wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców;
 13. indywidualnych konsultacji z nauczycielami poświęconych omówieniu problemów lub sukcesów związanych z jego dzieckiem lub problemów wychowawczych w grupie.
 
2. Do obowiązków rodziców należy:
 1. znajomość i przestrzeganie ustaleń statutu przedszkola,
 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce ustalone na pierwszym zebraniu organizacyjnym, rozpoczynającym rok szkolny przez nauczyciela prowadzącego oddział;
 3. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
 4. współpracowanie z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;
 5. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dzieci;
 6. przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej, w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych- jedzenie, higiena, toaleta;
 7. przyprowadzanie i odbieranie dziecka w zadeklarowanych godzinach oraz godzinach funkcjonowania przedszkola;
 8. informowanie nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola;
 9. zapewnienie dziecku bezpiecznego powrotu do domu;
 10. przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;
 11. interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka;
 12. zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji ( fizycznych i psychicznych) dziecka i wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu, mających wpływ na funkcjonowanie w grupie ( choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itp.);
 13. uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 14. bezzwłoczne zgłaszanie nauczycielom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;
 15. śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń;
 16. informowanie telefoniczne lub osobiste dyrektora przedszkola o stwierdzonej chorobie zakaźnej u dziecka;
 17. dostarczanie do przedszkola informacji potwierdzonych przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;
 18. zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;
 19. kontrolowanie , co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.
 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
 
 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym oraz pracownicy administracji i obsługi.
 2. Nauczyciele odpowiadają przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków .
 3. Nauczyciele przedszkola prowadzą pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy, szanują godność dziecka i respektują jego prawa.
 4. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.