ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), podajemy n/w informacje:
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a. osobiście podczas wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
b. listownie: 69-200 Sulęcin, ul. Daszyńskiego 49
c. na adres e-mail:
d. telefonicznie 95/755 0753
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Adriannę Banak – Hanebauer z którą można się skontaktować poprzez email: . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
Cel przetwarzania danych osobowych
Główne cele przetwarzania Państwa danych osobowych to działania związanych z pieczą zastępczą, pomocą dla osób niepełnosprawnych, realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych zadań realizowanych przez PCPR w Sulęcinie.
Podstawy przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe głównie w związku z:
- realizacją zadań publicznych;
- realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z m.in. ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw; - lub w sporadycznych przypadkach na podstawie zgody.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
f) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Konieczność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych (poza sytuacją udzielenia zgody) przez Państwa jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych niemożliwe będzie zrealizowanie obowiązku prawnego.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pozyskane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Różańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Różańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-06 13:34:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Fortuniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-06 13:34:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Fortuniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-18 19:14:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »