ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-23 15:04:53 przez Rafał Fortuniak

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie.
Nazwa strony www: Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Sulęcinie
Adres strony www: https://bip.wrota.lubuskie.pl/pcprsulecin/
Data publikacji strony internetowej:                     2012-06-12
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej:     2019-12-20
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.
Niespełnione wymagania:         
część plików w formacie PDF zamieszczone na stronie nie są dostępne cyfrowo (są to skany dokumentów), opublikowane grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.
Wyłączenia:
treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte.
Treści niedostępne:
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
 • Strona  zawiera dokumenty PDF, które nie są w pełni dostępne cyfrowo lub są to skany dokumentów.
 • Na chwilę obecną trwa realizacja zamiany dokumentów skanowanych na dokumenty PDF generowane w systemie. 
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020r.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 09.01.2024r.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kluszczyk,   . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 755 07 53. Adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie: ul. Daszyńskiego 49, 69-200 Sulęcin.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl )
 
Postępowanie odwoławcze:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Zarząd Powiatu Sulęcińskiego, ul. Lipowa 18A, 69-200 Sulęcin
E-mail: 
Telefon: 95 755 5243
 
Skróty klawiaturowe:
 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 
Dostępność architektoniczna:
Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie: 69-200 Sulęcin, ul. Daszyńskiego 49.
Budynek wyposażony jest w jedno wejście, zlokalizowane na parterze budynku. Wejście do budynku ograniczone jest schodami (cztery stopnie), z tym że obok schodów poprowadzony został podjazd dla osób niepełnosprawnych. Z tyłu budynku oraz od strony frontowej (przy ulicy) zlokalizowane są parkingi, z których korzystać mogą interesanci Centrum.  Parking od tylnej strony budynku został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z wózka inwalidzkiego. Na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Wykonana została pochylnia umożliwiająca swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim z poziomu parkingu na chodnik, z którego prowadzi podjazd do drzwi wejściowych jednostki. Od strony frontowej budynku brak jest progu utrudniającego wjazd wózka inwalidzkiego z chodnika na teren jednostki. Budynek nie został wyposażony w system naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na frontowej stronie budynku (od strony drogi) umieszczona jest tablica z nazwą jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, której treść wykonana jest w druku, nieprzygotowanym dla osób słabowidzących. Budynek jest dwukondygnacyjny. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących. W pomieszczeniu biurowym nr 2 znajduje się pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku wyznaczone są drogi ewakuacyjne. W budynku jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W tym samym pomieszczeniu zamontowano również przewijak dla dzieci.
Na parterze pracują osoby zajmujące się:
- przyznawaniem dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
- Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
- psycholog obsługujący rodziny zastępcze.
Na I piętrze pracują osoby:
- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Główny Księgowy,
oraz osoby zajmujące się:
- wypłacaniem dodatków i świadczeń dla pieczy zastępczej i instytucjonalnej,
- obsługą Domu Pomocy Społecznej,
-obsługą Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
-obsługą rodzin zastępczych i osobami umieszczonymi w Mieszkaniach Chronionych.
 
Uwaga: Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze budynku celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób. Kontakt pod numerem telefonu: 957770049 lub 957770050
 
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie oferuje usługę Wideotłumacza dla osób głuchych. Można z niej skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba specjalnie się umawiać.
Siedziba Centrum mieści się przy ulicy Daszyńskiego 49 w Sulęcinie. Pomieszczenie biurowe, w którym można skorzystać z usługi Wideotłumacza dla osób głuchych znajduje się na parterze budynku - pokój numer jeden, pierwsze drzwi po lewej stronie.
« powrót do poprzedniej strony